Tinan 22 Ukun An, Komunidade Manetu Kontinua Hela Iha Nakukun Laran

Tinan 22 Ukun An, Komunidade Manetu Kontinua Hela Iha Nakukun Laran

SAPNewsTL, Ainaru : Komunidade suku Manetu postu administrasaun Maubesse munisipiu Ainaru sente triste tanba tinan 22 Timor ukun an maibe komunidade refere seidauk asesu ba eletrisidade no estrada.

Komunidade Aidia Rodrigues haktuir katak udan ne’ebe boot kuaze oras haat(4), iha postu Maubisse mota bo’ot fo impaktu tebes ba komunidade husi suku Manetu aldeia Talale tamba la iha estrada ne’ebe mak diak no ponte seguru hodi fasilita komunidade asesu ba merkadu iha tempu udan.

“Ami sente triste tanba bainhira udan bo’ot ami labele liu ba uma tanba mota bo’ot, ami labele hakur tanba fo amensa ba ami nia vida. Produtu sira ne’ebe ami ba fan iha merkadu lori la’o ain do’ok tebes mai iha merkadu Maubisse Vila ho distánsia 4 resin.”Dehan komunidade Aidia Rodrigues ba jornalista SAPNewsTL iha Suku Manetu Aldeia Talale, Tersa-feira(02/04/2024)

Haktuir komunidade Aidia katak Aldeia Talale ne’e hola parte husi suku Edi maibe Aldeia ne’e mak ikus ne’ebe bainhira udan makas hanesan ne’e labele liu tanba mota iha parte rua hanesan mota bo’ot no ida naran Orluli, bainhira udan makas sira sente tauk tanba mota ne’e halakon ona ema nain ida(1), nia vida.

“Ami senti situasaun sira ne’e halo ami tauk no ami mos senti triste tanba ami iha area rurais ne’ebe dook tebes husi sidade no banhira bain loron ami senti diak tanba bele la’o ba mai, ami nia produtu sira hanesan koto,Aimanas,Aifarina-tahan inklui produtu sira seluk ne’ebe ami kuda iha ami nia tos, ami fan bainhira la hotu la bele lori fila tanba dook no kondisaun udan.”nia informa

Aidia informa ba SAP News, tinan ruanulu resin rua ona, Timor ukun an maibe komunidade aldeia ne’e kontinua moris iha nakukun laran tanba makaer ukun sira la tau matan.

“Timor-Leste ukun ann ona tinan ruanulu resin rua(22) maibe to’o agora komunidade suku Manetu seidauk sente ukun ann tanba seidauk asesu ba infrastrutura hanesan eletrisidade no estrada”. Nia preokupa

Hafoin notisia ne’e publika, SAP News seidauk halo komfirmasaun ho parte ministériu obras públikas tanba sei okupadu ho servisu seluk.

Jornalista : Genoveva Sarmento

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )