UNAFE Fasilita Formasaun Ba Prizioneiru Sira Iha Becora

UNAFE Fasilita Formasaun Ba Prizioneiru Sira Iha Becora


SAPNewsTL, Dili: União Nasional Feramentas (UNAFE) liu husi nia Programa Suporta Prizioneiru hala’o vizita prizioneiru sira iha Prizaun Becora, Objetivu husi vizita ne’e hodi fasilita formasaun no reforma prizioneiru sira iha prizaun Becora.


“Ohin loron ami (UNAFE hamutuk ho ONDC) nia vizita ida ne’e liu husi programa suporta reforma prisionais iha Timor-Leste, nune’e ami nia implementasaun programa ami nia governu Japaun mak oferese osan depois ONDC ho UNAFE mak jere”, Dehan Deputy Director Of UNAFE Junko Irie ba jornalista sira iha Prizaun Becora, Dili tersa (18/07/23).


Iha fatin hanesan, Diretor Prizaun Becora hatete, Programa Vizita Prizioneiru ne’e husi Embaixada Japaun iha Timor-Leste mai hare’e situasaun guarda prizaun sira ho objetivu ida atu fo formasaun ba prizioneiru sira


“Programa vizita Prizioneiru sira ne’e sira husi embaixada japaun iha Timor-Leste mai hare’e situasaun ita nia guarda prizaun sira no Prizioneiru sira ho Objetivu hodi fo Formasaun Prizioneiru sira”. Dehan Diretor Prizaun Becora

Diretor hatutan, formasaun ne’e sei Ko’alia kona ba jestaun servisu prizaun nian hahu aban loron tolu iha ministeiru justisa, prizioneiru agora hamutuk 104 kompostu husi feto nain haat mak partisipa iha Formasaun ne’e, Entre Sira Prizioneiru Nain tolu husi estrangeiru

Jornalista: Esmeralda da Silva

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )