Xanana Gusmão Konsidera Taekwondo & Boxing Kapas Liu Kompara Ho Arte Marsiais Sira

Xanana Gusmão Konsidera Taekwondo & Boxing Kapas Liu Kompara Ho Arte Marsiais Sira

SAPNewsTL,DILI – Durante hasoru malu ho estudante sira, Primeiru Ministru(PM),Kay Rala Xanana Gusmão konsidera Organizasaun arte rua mak diak liu no kapas tebes iha Timor Leste mak Taekwondo no boxing tanba lori Nasaun nia naran ba kompete iha Mundu.

Primeiru Ministru husu manorin sira hodi fo atensaun ba nia oan sira labele inklina ann iha arte marsiais hodi halo krime

“Professor sira tenki toma atensaun masimu ba ba ita nia oan ka estudante sira labele tama arte marsiais hodi estraga an, oho malu la respeita liu familia aman bele oho oan maun bele oho alin ida ne’e sai problema komun Sosiadade nia let, moris iha rai ne’e kontinua ba dalan los dalan diak”Dehan Primeiru Ministru Kay Rala Xanana Gusmão hafoin halo vijitasaun ho estudante iha salaun G7+,Segunda-feira(27/08/2023)

Primeiru Ministeiru hatutan Timor-Leste so iha deit arte rua ne’ebe kapas tebe tebes sira hatudu duni rezimentu interna katak arte marsiais laos kria atu oho malu insulta ka tolok malu, maibe sira lori Timor-Leste nia naran hodi ba kompete iha nasaun seluk depois fila lori medalha apresiasaun mai Timor.

“Arte rua ne’e mak hanesan Taekwondo no Boxing, ne’e maka ita hanaran arte ka aktividade desportu ida, ita kompara ho arte marsiais sira ne’ebe eziste iha Timor, ne’ebe sempre sai autor ba krime hodi insulta ema seluk ida ne’e laos arte, hahalok oho malu ne’ebe komete husi membru organizasaun sira la presiza ita ba hasai kursu.”PM Xanana Sublinha

Lider historiku ne’e dezafia labarik sira atu hare ba futuru hodi hases an husi krime sira no loke hanoin hodi hateke ba mundu.

Jornalista : Marcela Mery da Costa
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )