Zelia Tanis Iha HNGV ! Hein Durante Oras 6 & Pasiente 2 Uza Kama 1

Imajem : Pasiente Zelia da Silva Mota ne’ebe tanis iha HNGV Bidau, 10/06/2024. Foto : Sandra Conzita

SAPNewsTL, Dili : Espasu Sala Maternidade Iha Hospitál Nasionál Guido Valadares (HNGV) la sufisiente ba pasiente sira hodi uza no pasiente na’in rua uza  kama ida tanba fatin la sufisiente.

Pasiente Zelia da Silva Mota tanis iha HNGV tanba hein durante oras 6 hahu husi tuku 4 loraik to’o tuku 10 liu minutu 40 laiha fatin hodi deskansa  hodi halo tratamentu ba nia kondisaun saúde tanba espasu hotu iha HNGV nakonu ho pasiente.

“Ohin ami mai iha tuku 4 loraik, maibe la hetan fatin, entaun doutor haruka ami hein to’o tuku sanulu kalan (10:40) mak foin hetan fatin, maibe la kleur deit haruka  ha’u tun ba toba hamutuk fali ho pasiente seluk ida ne’ebe moras hela, entaun ha’u deside mai tur deit iha kadeira”. Tenik Pasiente Zelia da Silva Mota ba Jornalista SAPNewsTL iha HNGV Bidau, 10/06/2024

Zelia Mota informa, hafoin hetan kama ida hodi deskansa durante minutu 40, Doutor haruka nia atu ba tur fali iha kadeira ne’ebe antes nia uza durante oras neen tanba pasiente seluk atu uza.

Tuir mai, doutor ne’ebe halo atendimentu iha sala maternidade ne’e haruka pasiente Zelia da Silva Mota  hodi uza kama ida hamutuk ho pasiente ne’ebe besik hela maibe nia lakohi tanba la toman.

Imajem : Pasiente uza deit kadeira iha HNGV tanba laiha espasu naton iha ospitál.

Kama ne’ebe Zelia uza ne’e fo fali ba inan feton ida tanba inan refere foin partus, situasaun ne’e halo foinsa’e feto ne’e tanis no la kontente tanba kondisaun iha ospital la naton hodi fasilita pasienta sira.

“Ha’u triste tebes tanba ospital nia espasu la to’o ba ema moras sira ne’ebe atu mai halo tratamentu ba sira nia saúde inklui ha’u ne’ebe mai iha ne’e”. Nia dehan ho triste

Liga ba notisia ne’e, SAPNews seidauk halo komfirmasaun ho Diretor Jeral HNGV  no Ministériu Saúde, maske nune’e, maibe SAPNews sei kontinua kolleta informasaun sira liga asuntu refere iha tempu barak.

Tuir observasaun Jornalista SAPNewsTL iha HNGV nota kada loron pasiente barak ba halo tratamentu saúde no pasiente balun la hetan fatin to’o pasiente rua uza kama ida tanba espasu la sufisiente.

Jornalista : Sandra Conzita

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )