Ajénsia Balun Manipula Joven Sira, Virginia: TL Sai Sentru Ba Tráfiku Umanu

Deputada Bankada Congresu Nasionál Reconstrução de Timor (CNRT) Virginia Ana Belo, Dili, 28/06. Foto: Lidia Amaral

DILI:  Deputada Bankada Congresu Nasionál Reconstrução de Timor (CNRT) Virginia Ana Belo Preokupa ho problema hirak ne’ebe mak joven sira hasoru hodi ba servisu iha rai liur no ajénsia balun manipula joven sira

Deputada Bankada CNRT Virginia Ana Belo hateten iha polémika joven no sidadaun sira ne’ebe husik hela sira nia hela fatin ho objetivu atu ba buka moris iha rai liur infelizmente balun monu ba iha individu no ajénsia balun nia manipulasaun

ʺHanesan joven nain hitu ne’ebe mak hasoru problema iha Abu Dhabi no mos joven barak ne’ebe mak hasoru difikuldade iha Nasaun Portugal problema dezempregu hanesan problema komum ne’ebe nasaun sira foin ukun an, infrenta iha istoria mundo nian״. Tenik Deputada Bankada CNRT Virginia Ana  Belo iha nia intervensaun iha uma fukun Parlamentu Nasionál orseik, 28/06/2022

Timor-Leste mos infrenta situasaun ida ne’e desde ukun rasik an iha loron 20 de maio 2002 ho problema dezempregu ida ne’e mak governu anterior sira halo akordu entre governu ho governu atu bele akumoda joven sira nia nesesidade hodi hetan servisu

“Akordu ne’ebe entre governu ho governu husi governu Timor-Leste ho governu Repúblika Korea ho governu Australia no mos Timor oan barak mak ba servisu iha Europeia liu husi meus aplika dupla sidadania hodi sai sidadaun Portugués nian. akordu sira ne’e halo movimentu joven sira husi TL ba iha rai liur hetan kontrolu husi governu TL maibe liu tiha semana hirak ne’e mosu indikasaun forte TL sai fali hanesan Terminal i sentru tráfiku umanu nian iha TL rasik”. Tenik nia

Bankada CNRT prekupa ba iha situasaun sira ne’ebe mak hanesan Orsamentu Geral ne’ebe Parlamentu aprova husi governu hamutuk milaun 9.5,   maibe governu hanesan orgaun ne’ebe ezekuta OGE lakonsege kria kampu trabalho atu akomoda joven sira nia nesesidade hodi hetan servisu

ʺRekruta mos trabalhador Austrália nian hanesan interese partidária nian hanesan foin lalais akontese iha tinan rua ne’e joven sira halo protesta oi-oin hasoru governante sira ba halo rekrutamentu bazeia ba kor partidu nian i jestaun ba iha trabalhador sira ne’ebe mak ba servisu iha korea, joven barak ba dudu malu iha ne’eba i feto balun sa’e moru tanba atu ba regisu i tuir teste hodi ba servisu iha korea״. Nia subliña

Deputada ne’e akresenta Orsamenfo Geral do Estado (OGE) mukit tebes nune’e la bele halo ezekutivu ba joven sira, ikus mai joven sira hili dalan hodi halai ba rai liur tanba lakon esperansa ba moris iha sira nia rai rasik i joven barak mak monu ba iha manipulasaun husi ajénsia sira balun

Jornalista  :   Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )