Komisaun B Ratifika Tratadu Utilizasaun Armas Nuklear, Lídia: TL Kumpri Ona Nia Dever

Deputada Membru Komisaun B Lidia Norberta dos Santos, Dili, 28/06. Foto: Lidia Amaral

DILI-Deputada Membru Komisaun B Lidia Norberta dos Santos hateten dadauk ne’e Parlamentu Nasionál haree hela ba iha oinsa atu ratifika tratadu konvensaun ne’ebe relasiona ho armas nucleares, objetivu husi tratadu ne’e atu reforsa tratadu sira anterior no proibi utilizasaun armas nukleares iha Timor-Leste

“Hahu husi fulan Maiu to’o Fulan Juñu Parlamentu Nasionál liu-liu Komisaun B haree hela ba oinsá atu ratifika konvensaun lubuk ida ne’ebe mak relasiona ho armas nukleares iha loron 18 fulan Maiu Fulan kotuk liu ba, ita ratifika tiha ona konvensaun ida konaba previsaun armas nukleares ho ida ne’e mak horseik ita ratifika atu reforsa liu tan ratifikasaun konvensões previsaun armas nukleares ne’ebe mak bandu atu halo experimentasaun ba armas nukleares ne’e.”dehan Membru Komisaun B Lidia Norberta dos Santos ba jornalista sira iha Parlamentu Nasionál. Tersa-feira(28/06)

Timor-Leste konsege ona kumpri nia dever hanesan Komunidade Internasionál ba konvensaun lubuk ida ne’ebe mak hahu kedas iha tinan 2002,  iha governu ratifika ona konvensaun ida konba rezolusaun númeru 17/2002 14 de Novembro.

“Ita ratifika mos tratadu ida konaba la autoriza hodi uza armas nuklear iha 2002, ita ratifika armajenamentu no utiliza armajenamentu kímiku liu tiha tinan ruanulu mak ita sei aprova fila fali tratadu rua ne’e hodi reforsa fila fali ita nia ratifikasaun sira ne’ebe mak ita halo iha tinan ruanulu liu ba.” tenik nia

Iha kumprimisiu internasional kualker paizes ida ne’ebe mak sai membro iha direito tomak atu bele ratifika tratadu konvensaun ida ne’e

“Timor-Leste hanesan membru iha nasaun unidas nian automátiku membru ba iha organizasaun ajénsia espesial ba nasaun unidus sira ita ko’alia konaba armas nuklear  sira ne’e mak tama iha ambitu organizasaun nasões unidas nia kumprimisiu, oinsá atu bele proibi utilizasaun armas nuklear ne’e husi primeira guerra mundial mak ita hari’i sosiedade ba nasaun,”hakotu nia.

Jornalista:Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )