Assanami Husu Governu Investe Iha Desportu Tanba Fo Benefisiu Ba TL

Imajen: Lider jerasaun foun Mariano Sabino Asanami

SAPNewsTL, Dili:Lider Jerasaun Foun Mariano Sabino Asanami husu governu tenki investe makaas ba area desportu iha Timor-Leste tanba fo benefisiu ba nasaun no foti dignidade nasaun nian iha kompetisaun internasional sira

“Ita nia governu tenki investe iha area desportu ne’e importante tanba kontribui fali ba estadu bainhira loke  eventu internasional iha Timor-Leste, estranjeiru sira sei mai partisipa hodi selu otel no sei gasta osan iha Timor-Leste fo benefisiu fali ba Timor-Leste no  prepara atleta sira para bele kompete foti nasaun nia dignidade iha kompetisaun internasional sira, tan ne’e joven sira tenki hadomi desportu, isin lolon no futuru”, dehan lider jerasaun foun Mariano Asanami Sabino ba jornalista sira iha jinajiu desportu Dili sesta (10/02/2023).

Asanami hatutan, investe iha desportu fo kontribuisaun mos ba saude publika nian tanba bainhira povu sira nia saúde diak la presiza ba ospital ne’ebe evita ona governu gasta osan ba ospital, modalidade desportu hotu iha Timor-Leste ne’e importante  tenki kulturaliza desportu ba tradisaun moris nian ne’e importante tebes ba sosiedade foun Timor-Leste nian iha futuru, iha dimesaun fiziku, mental, espiritual ho intelektual ne’ebe dimesaun sira tenki kuda iha desportu laran fiziku diak bainhira ema regularmente hala’o atividade desportu hanesan treinu no la’o ne’e iha fiziku diak.

Nia informa, desportu mos bele hamosu mentalidade ema nian simu lakon no manan ne’ebe importante tebes iha nasaun demokratiku ne’e, mentalidade luta, badinas ho esforsu ne’e karakter asuwain nian ne’ebe tenki kuda iha Timoroan nia kultura,  presiza investe iha desportu ida ne’e lori modalidade desportu sira to’o iha baze hodi realiza kompetisaun iha suku ne’ebe importante ba  sosiedade sira para bele toman halo atividade desportu tanba ida ne’e importante ba ema nia saúde tan ne’e Timor-Leste tenke halo desportu reguler efeitu saude diak ba populasaun sira.

Lider jerasaun foun ne’e akresenta tan,  investe iha desportu ne’e makaas liu tan ba iha sosiedade  maibe tenki iha rekursu umanu ne’e halo jestaun diak  hatene nesesidade juventude  sira nian tanba juventude sira envolve iha buat ne’ebe ladun diak ne’e laos sala juventude sira nia sala maibe tanba Timor-Leste la iha jestaun diak ba juvetude sira hodi prepara sira hanesan atleta para lori Timor-Leste ba nasaun liur liu husu desportu.

Reportajen: Augusto dos Santos

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )