Atoni Oan Gradua Iha UNPAZ ! Inan Aman Hasai Matan-Ween Ho Kontente

Atoni Oan Gradua Iha UNPAZ ! Inan Aman Hasai Matan-Ween Ho Kontente

SAPNewsTL, Dili : Hafoin gradua iha Universidade da Paz (UNPAZ), Fakuldade de Direitu, Lisensiadu Ariqui Crisanto Colo nia Aman Tome Mala ho matan-ween fo agradese ba familia sira no ema hotu ne’ebe suporta nia oan mane to’o susesu

“Ha’u agradese ba Aman Maromak tanba maske ekonomia la naton hodi dudu oan ba eskola, maibe ho familia sira nia tulun to’o minutu ida ne’e ha’u oan bele hetan graduasaun, moris ne’e susar no difisil tebes, mais kontente nafatin tanba ne’e mak realidade”. Tenik Tome Mala, liu husi intervista ho Jornalista SAPNews iha Cristu Rei, 01/12/2023

Tome Mala konsidera, luta ba ba oan nia susesu la fasil hanesan sa mak ema barak hanoin, maibe sim, mai husi husi sakrifisiu, pasiensia no hakaas an hanesan aman, inan, maun, alin iha familia laran.

Durante Tome Mala fo sai lia hirak ne’e, Nia trava liafuan hodi hamonu matan ween, hodi dehan ho lia Baikenu katak “Susah, susah, la fasil dudu oan ida sai susesu”, iha biban ne’e graduadu nia inan no familia sira mos hamonu matan-wen iha momentu ne’ebe nakonu ho udan.

Iha fatin hanesan, Graduadu UNPAZ Ariqui Crisanto Colo hatutan, Susesu la ses husi dejafiu, problema, obstákulu, terus no susar oioin ne’ebe kada estudante ida hasoru, wainhira tama iha mundu akadémiku

“Ha’u sente no konsiente katak susesu ne’ebe ha’u hetan ne’e la ses husi difikuldade, problema no dejafiu sira oioin, iha mundu akademiku lalos fasil atu konkista susesu ida wainhira ita hili zona konfortavel”. Graduadu Ariqui Crisanto Colo hateten

Graduadu UNPAZ ne’e afirma, atu hetan susesu, estudante tenki badinas aprende, estuda, la’o loro-loron, kesi kabun, pasiensia, halo sakrifisi la sente kolen no la sura kolen tanba susesu laos mai hanesan milagre maibe mai husi esforsu no dedikasaun.

“Ha’u nia motto ne’ebe ha’u kaer mak, ‘Ha’u nia mehi mak ha’u nia futuru, susesu la’os milagre maibe susesu mai husi esforsu, sakrifisiu no pasiensia hasoru prosesu hotu’, motto ne’e nu’dar palavra save ne’ebe ha’u kaer hodi luta ba mehi ne’ebe ohin sai duni realidade”. Ariqui Crisanto Colo sublinha

Hafoin simu graduasaun iha UNPAZ, Ariqui Crisanto Colo hamutuk ho familia sira selebra nia graduasaun iha Tasi-Ibun area branka, Cristo Rei.

 

Jornalista : Ermelinda Soares & Conzita Mota

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )