Susesu Ne’e Esforsu Lalos Milagre ! Crisanto Fo Agradese Ba Maromak

Susesu Ne’e Esforsu Lalos Milagre ! Crisanto Fo Agradese Ba Maromak

SAPNewsTL, Dili : Hafoin gradua iha Universidade da Paz (UNPAZ), Fakuldade de Direitu, Lisensiadu Ariqui Crisanto Colo ho matan-ween fo agradese ba aman maromak, familia sira no ema hotu ne’ebe apoia nia hodi luta to’o hetan susesu iha UNPAZ

“Ha’u agradese ba Aman Maromak tanba ho nian grasa, forsa no ispiritu sabedoria bele loke dalan ba ha’u no bele gradau iha UNPAZ, la haluha agradese ba mos espesial ba ha’u nia papa no mama hamutuk ho ha’u nia familia sira inklui kolega sira ne’ebe ajuda direita no indireita to’o ha’u hetan susesu ida ne’e”. Tenik Ariqui Crisanto Colo, liu husi intervista ho Jornalista SAPNews iha Cristu Rei, 01/12/2023

Graduadu UNPAZ ne’e hatutan, Susesu la ses husi dejafiu, problema, obstákulu, terus no susar oioin ne’ebe kada estudante ida hasoru, wainhira tama iha mundu akadémiku

“Ha’u sente no konsiente katak susesu ne’ebe ha’u hetan ne’e la ses husi difikuldade, problema no dejafiu sira oioin, iha mundu akademiku lalos fasil hanesan ita nia hanoin maibe nakonu ho terus no susar oioin”.

“Ha’u nia motto ne’ebe ha’u kaer mak, ‘Ha’u nia mehi mak ha’u nia futuru, susesu la’os milagre maibe susesu mai husi esforsu, sakrifisiu no pasiensia hasoru prosesu hotu’, motto ne’e nu’dar palavra save ne’ebe ha’u kaer hodi luta ba mehi ne’ebe ohin sai duni realidade”. Ariqui Crisanto Colo sublinha

Graduadu UNPAZ ne’e mos akresenta, iha mundu universidade, kada estuda presiza iha modalidade tolu maka boa vontade, iha osan naton no oferese tempu hodi aprende liliu tahan an hasoru obstákulu sira.

Iha fatin hanesan, Graduadu Ariqui Crisanto Colo nia aman Tome Mala sente kontente tanba nia oan bele gradua iha UNPAZ maske hasoru problema no kuran buat barak, tan ne’e nu’udar aman agradese ba familia hotu ne’ebe apoia malu hodi dudu oan sai susesu

“Moris ne’e susar no araska mais agradese no kontente tanba ha’u nia oan bele hasai lisensiatura iha Universidade da Paz, obrigadu barak tebes ba familia sira hotu”. Tome Mala hateten

Enkuantu, Graduadu Crisanto mos husu ba nia maluk sira ne’ebe sei hala’o estudu iha universidade sira atu nafatin hatudu prestasaun liu husi esforsu, pasiensia, dedikasaun no estuda makaas iha mundu akademiku, tanba susesu lalos permanente no falla laos finalidade husi luta ne’ebe kada ema hasoru, tan ne’e joven agora tenki prepara an diak liu tan hodi hasoru dejafiu foun ne’ebe sei mai iha oin ba familia, sosiedade no nasaun.

Jornalista : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )