Atu Dezenvolve Suku ! Abilio : Ita Tenki Hakotu Konflitu

Atu Dezenvolve Suku ! Abilio : Ita Tenki Hakotu Konflitu

SAPNewsTL, Lautem: Hafoin remata serimonia isar bandeira ba loron proklamasaun independensia 28 Novembru ba dala haatnulu resin ualu (48⁰) iha Munisipiu Lautem, Postu Administrativu Luro kontinua hala’o serimonia tomada de posse ba Xefe Suku nain neen ho nia membru konsellu Suku sira.

Tuir Xefe Suku Lacawa Abilio do Rosario iha nia diskursu hafoin simu tomada de posse katak liu husi tomada de posse ne’ebe sira simu fo ona responsabildade ba sira atu servi komunidade iha sira nia Suku ida-idak.

“Ohin ami simu ona tomada de posse, husi ne’e mak fo responsabilidade maksimu ba ami liliu ba ami Xefe Suku nain neen iha Postu Luro no ba Xefe Suku eleitu hotu iha territoriu nasional ne’ebe ohin simu ona lideransa komunitariu iha ida-idak nia Suku”. Dehan Xefe Lacawa Abilio do Rosário hafoin simu tomada de posse iha Postu Luro, 28/11/2023.

Xefe Suku Lacawa ne’e hatutan ba konsellu Suku hotu ne’ebe ohin simu ona posse hotu-hotu servisu hamutuk hodi dezenvolve Suku ba Postu, Munisipiu to’o nasional ho unidade tanba unidade xave ba dezenvolvimentu.

“Nu’udar Xefe Suku, Xefe Aldeia sira hotu, Konsellu Suku no aldeia hodi servisu, servi ba ita nia komunidade hodi dezenvolde Suku, Postu no Munisipio no ba Timor Leste ho nune’e nu’udar Xefe Suku empossadu há’u dehan nune’e hakotu konflitu dezenvolve ita nia rai no ita nia komunidade ho unidade tan unidade mak save ba dezenvolvimento ho ita hotu nia hamutuk”. Nia tenik

Xefe Abilio fundamenta, nia parte sei nafatin presiza Xefe Suku sesante sira nia kontribuisaun hamutuk hodi dezenvolve no halo mudansa ba Suku.

“Ami nafatin presiza Xefe Suku no Xefe Aldeia sesante, sira hotu sai ami nia konseleiru Suku no Aldeia hodi servi ba inan aman, komunidade nomos ita nia Postu, Munisipiu no Timor Leste atu halo mudansa, Xefe Suku ida-idak hakotu konflitu hodi dezenvolve ita nia rai”. Nia tatoli.

Iha fatin hanesan Xefe Suku Cotamuto sesante Leopoldo da Conceição parabeniza Xefe Suku sira ne’ebe hetan fiar husi komunidade hodi kontinua servi komunidade sira.

“Há’u hato’o há’u nia parabens ba maluk Xefe Suku sira ne’ebé ohin simu ona tomada de posse liliu ba Xefe Suku sira iha Postu Luro ne’ebé hetan konfiansa hodi servi komunidade inan aman sira”. Leopoldo afirma

Leopoldo mos agradese ba komunidade sira nia konfiansa ba nia mandatu durante ne’e hodi servi, nune’e nia husu atu kontinua kolabora ho xefe suku aktual hodi dezenvolve Suku ba oin.

“Hanesan reprezentante Xefe Suku no Xefe Aldeia sesante sira fo agradese ba inan aman komunidade hotu ne’ebé mak durante ne’e servisu hamutuk ho ami liliu há’u nia mandatu husi primeiru guvernu to’o mai nonu guvernu ba buat di’ak ne’ebe halo ona no ida ne’ebe la konsege realiza husu atu kontinua servisu hamutuk hodi dezenvolve ita nia Suku”. Nia konfesa.

Entretantu, Iha Postu Luro kompostu husi Suku neen iha ne’ebe Xefe Suku re-eleitu hamutuk nain haat husi Suku Luro nu’udar kandidatu uniku, Suku Afabubo, Suku Wairoque, Suku Baricafa no Suku rua mak iha Xefe Suku foun hanesan Suku Lacawa no Suku Cotamuto.

Enkuantu, serimonia tomada de posse ne’e prezide husi Diretor Ezekutivu Grande Projetu no testemuña husi Administrador Postu Luro no Amo Parokia Nossa Senhora Rainha dos Apostolos Luro hamutuk ho popukasaun sira iha postu Luro

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )