Atu Hakat Ba Oin, CNRT Husu Fretilin Haluhan Tiha Impase Polítika

Vicê Prezidenti Bankada CNRT, Patrosinio Fernandes, Dili, 08/07/2022. Foto : Lidia Amaral

SAPNewsTL,  Dili : Vicê Prezidenti Bankada CNRT, Patrosinio Fernandes Hateten, Bankada CNRT lamenta  ho Bankada Fretilin ne’ebe husu atu hadia agenda importante kona-ba Prezidente Repúblika nia viajen ba Repúblika Indonésia, Enkuantu CNRT husu Fretilin haluhan Impase Polítika sira iha kotuk

“Lamentavel tanba agenda importante plenária ba extra ordináriu atu konsentimentu ba Prezidente Repúblika nia vizita, maibe prontu ida ne’e mak politika , fatin ne’e fatin politika nian,  Tanba bankada boot ida, Bankada Fretilin husu atu hadia hodi bele iha tan intendimentu diak,  talves ba bankada governu sira ne’e  hotu, entaun ita hein katak iha tempu badak tenki lalais atu halo autorizasaun ba vizita Prezidente da Repúblika nian”, Dehan Deputadu Patrosinio Fernandes ba jornalista sira iha Uma Fukun Parlamentu, Kinta-feira (07/07)

Nia subliña, Prinsipiu Bankada CNRT hanoin katak ema hotu-hotu iha vontade diak ho pedidu autorizasaun nian, para depois haree hakat dadauk ona ba oin uitoan, haluhan tiha impase polítiku sira ba kotuk.

“Ha’u hanoin iha rezimentu parlamentar, rezimentu ezije hatete iha plenaria  extra ordinária ba agenda sia (9), ne’ebe importante urgente tenki halo, maibe hanesan ohin ha’u dehan desizaun autorizasaun ba vizita Prezidente Repúblika  nian ne’e, fo tempu deit makas, tantu hanoin interese tau atensaun tanba  previzaun ba vizita prezidente da republika  nian ne’e dezoitu (18), maske dezoitu ne’e halo hotu ona , entaun antes dezoitu tenki halo autorizasaun ba ida ne’e”. Nia Dehan

Entertantu Jornalista sira tenta atu konfirma tanba saida maka pedidu viajen Prezidente da Repúblika (PR)  nian tenki adia, maibe Prezidente Bankada Fretilin David Dias Mandati  Rejeita lakoi fo komentariu

Jornalista : Sergio De João Batista Lelan  

Editora    :   Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )