Autoriedade Bobonaro Garante Komunidade Partisipa Festival Fronteira 2023

Autoriedade Bobonaro Garante Komunidade Partisipa Festival Fronteira 2023


SAPNewsTL, Bobonaro: Prezidente Autoridade Munisipiu Bobonaro Ernesto de Oliveira Barreto garante ninia komunidade partisipa masimu Festival Fronteira 2023 tanba nia fo ona informasaun ba xefi suku 50 ho nia xefi aldeia sira para fo hatene komunidade munisipiu Bobonaro mai asiste festival ne’e.


“Ha’u nia komunidade antuziasmu tebes nune’e hau garante sira sei partisipa Festival Fronteira 2023 ho masimu hala’o durante loron husi loron 15 to’o 19 fulan novembru 2023 tanba festival ko’alia kultural ho tema interkambiu kulturál ba hametin rekonsiliasaun entre nasaun Timor-Leste ho Indonesia liu husi munisipiu Bobonaro ho Belu, Kupang no Malaka Nusa Tenggara Timur, Indonesia”, dehan Prezidente Autoridade Munisipiu Bobonaro Ernesto de Oliveira Barreto ba jornalista sira iha Balibo, Bobonaro kuarta (15/11/2023).


Prezidente hatutan, festival ne’e ba nasaun rua ne’e ho lingua la hanesan maibe kultura ida deit nune’e iha kolókiu ka seminariu iha loron datoluk ne’e orador nasional no internasionál sei koalia buat barak kona ba kultura Nusa Tenggara Timur (NTT) ho Timor-Leste.


Ernesto Informa, garante komunidade munisipiu Bobonaro sei partisipa Festival Fronteira 2023 ho maximu tanbá hau nia komunidade kontente.

Iha seminariu loron datoluk sei koalia mos oinsa atu evita atividade ilegal sira iha fronteira tanba durante ita nia PNTL halo seguransa masimu maibe to’o agora maibe atividade ilegal labele rezolve razaun tanba area fronteira luan tebes.


Nia salienta tan, parte administrasaun munisipiu Bobonaro fo ona informasaun ba xefi suku 50 ho nia xefi aldeia sira para fo hatene komunidade munisipiu Bobonaro mai asiste festival ne’e ho tema interkambiu kulturál ba hametin rekonsiliasaun.


Entretantu Festivál Fronteira 2023 sei realiza durante loron haat iha loron 15-18 fulan Novembru 2023 no hala’o iha munisipiu Bobonaro, festivál ne’e sei hala’o liu husi palestra, kolókiu hatudu performa ka aprezentasaun arte ho karater kontemporaniu ho nia tema Rekonsiliasaun.

Atividade ba Festivál Fronteira 2023 sei priénse konferénsia / seminar ka kolókiu, vizita fatin Istóriku, desportu rekonsiliasaun entre delegasaun hosi Timor-Leste no delegasaun husi Timor Osidentál, Indonézia, performa Arte (Art Performance) partisipa hosi múziku sira hosi Timor-Leste no Indonézia no Street Art (Mural Painting): kolaborasaun komunidade Arte hosi Timor-Leste no Indonézia halo kampa.


Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )