Grupu Lisatelu & Estrela Lori Produtu Partisipa Feira Festival Fronteira 2023

Grupu Lisatelu & Estrela Lori Produtu Partisipa Feira Festival Fronteira 2023


SAPNewsTL, Bobonaro: Grupu Homan Lisatelu husi munisipiu Likisa ho Estrela husi Munisipiu Lautem lori produtu partisipa Feira Festival Fronteira 2023.


“Ami grupu Homan Lisatelu, ami nia produtu homan akadiru tahan, boro kombinasaun ho tais ami homan pasta karteira, luhu, kakehe no Ai-Funan ho presu minumu 0,50 sentavu masimu 15 USD,”

“Hau sente kontente partsipa festival ne’e tanba durante ne’e Feira ladun iha nune’e iha feira festival ne’e ami grupu homan tolu mak partisipa, ami partisipa Festival Fronteira 2023 ne’e tanba hetan konvite husi ministériu turizmu komersiu industria kolabora ho komisaun organizador SEAK ho CNC”, dehan Xefe Grupu Homan Lisatelu Olivia Serão ba jornalista iha feira Festival Fronteira 2023 Maliana, Bobonaro tersa (14/11/2023).


Xefi ne’e hatutan, sira hetan konvite husi komisaun organizador katak partisipa festival ne’e husi loron 15 to’o 19 fulan 2023 no fatin ne’e sira hetan iha festival ne’e komisaun sira mak prepara durante festival la’o, durante ne’e sira partisipa feira fatin-fatin ne’e bele hetan rendimentu husi 500 USD to’o 1000 USD.


Nia informa, durasaun sira homan produtu ida han tempu semana rua tanba homan ho pinta dala ida, sira nia grupu Homan Lisatelu ne’e nain-15 barak liu feto mane ida deit no sira nia grupu estabelese iha 2014 husi fundasaun hader OXFAM.

Husi momentu ne’eba sira komesa partisipa feira iha fatin-fatin iha munispiu 13 ho nasaun Japaun, Italia ho expo Dubai tanba sempre hetan konvite husi Ministériu Turizmu Komersiu Industria, sira nia fatin lokaliza iha area Tibalau sira hetan konsumidor iha sabadu ho domingu hanesan turista ba haris tasi iha Tibalau.


Iha fatin hanesan, nain ba Estrela Orasio Assunção hatete, sira lori produtu rasik fan iha Festival Fronteira 2023 durante loron haat.


“Ami nia produtu ami produs rasik uza “bahan mentah” hanesan tais husi munisipiu 13 sai fali karteira, pasta no sasán barak hodi mai fan iha Festival Fronteira 2023 durante loron haat husi loron 15 to’o 19 fulan novembru 2023″, tenik Orasio.


Orasio salienta tan, durante ne’e sira mos lori sira nia produtu faan iha feira iha munispiu 13 organiza husi governu.


Entretantu, Festival Fronteira 2023 iha munisipiu Bobonaro ne’e partisipa mos husi grupu sira seluk faan tais, faru halo husi tais, mina, pasta sira homan ho akadiru tahan.


Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )