Bus Babadok Viajen Dili- Kupang Sei Tula  Pasajeiru Nain-33

Bus Babadok Viajen Dili- Kupang Sei Tula Pasajeiru Nain-33

Imajen: Bus Babadok Ne'ebe Sei Tula Pasajeiru 33 Viajen Dili-Kupang

SAPNewsTL, Dili: Bus Babadok viajen Dili- Kupang ba mai sei tula pasajeiru nain-33 hamutuk ho kondutor nain ida ho kookondutor (coodriver) ida.

“Total passajeiru nain-33 Bus Babadok sei tula viajen Dili-Kupang ba mai hamutuk kondutor ida no Coodraiver (kookondutor) no promosaun ba billete ne’e sei oferese ohin loron abertura to’o dia loron fulan abril 2023 hodi halo viajen Dili ba Kupang hodi nune’e bele lori Ita Timor nia matan ba kupang tan ne’e ita tenke tau atensaun ba presu bilete no ita tenke asegura ita nia servisu no konsistensia negosiu hodi fo seguru ba pasajeiru sira tanba ida ne’e akordu formal ne’ebe mak estadu sira halo hodi halo ligasaun Terestre Dili Kupang no presu billete sira ne’e sei la hanesan ho presu kareta travel sira”, dehan prezidente CCI TL Jorge Serrano ba jornalista sira iha Merkadu Lama, Dili kinta (30/03/2023)

Prezidente hatutan, ohin husi Kupang mai Dili aban husi Indonésia nian fila ba kupang no Timor-Leste nian fila mai Dili presu ba mai 50 USD, dala ida deit 30 USD no semana ida halai depende troka ho Indonesia.

Nia informa, benefisiu ba ekonomia sira bele hakbi’it feto emprezariu sira tanba sira nia oportunidade negosiu diak tebes bele mos iha dalan hodi hatutan asesu ba merkadu liu husi konektividade no bele kontribui mos taxa ba estadu no fasilidade iha Bus Babadok mak iha haris fatin, televisaun rua, WIFI, fatin chas telfone no iha mos fasilidade seluk hanesan kadeira flexivel.

Entertantu terminal espesifiku iha Indonesia embaixador Indonesia ba Timor-Leste fo ona espasu ne’e rasik no oferese mos kuartu atu deskansa, tanba iha Timor Leste nian laiha, passajeiru sira sei hatun iha Timor Plaza .

 

Reportajen: Juvita Sarmento

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )