China Sei Dezenvolve Setor Ekonomia, Produz Susubeen-Karau & Halo Exportasaun

China Sei Dezenvolve Setor Ekonomia, Produz Susubeen-Karau & Halo Exportasaun

SAPNewsTL, DILI- Primeiru Ministru Kayrala Xanana Gusmão, enkontru ho governador província Human Mao Weiming, iha palasiu Governo Domingu ne’e hodi ko’alia kona-ba koopersaun iha area agrikultura,peskas,vetenaria no Hortikultura

“Ne’e governador husi provinsia Human, Ha’u ba iha ne’eba iha 2014 no 2017.Asina akordu ida Human ho Manatutu iha area agrikultura, ne’ebe ohin mai ami koalia kona-ba mudansa klimátika, no sira atu teknika hasai bee ba vegetais tanba nia mos vijita ona, no nia dehan vegetais iha ne’eba kapas teb-tebes” Dehan Primeiro Ministro Kayrala Xanana Gusmão, ba jornalista sira iha palasiu governo, Domingu(10/09/2023)

Primeiru Ministru afirma katak governu Timor sei koordena nafatin ho provinsia Xina-Human hodi haree bá desenvolvimentu agrikultura durante mantadu governou da IX nian

“Tinan lima(5), mai ne’e governu sei buka koordena nafatin ho Human, sira sei mai, atu ita hare’e dezenvolvimentu agrikultura. Problema ita nian ami fo hatene katak mudansa klimatika, kooperasaun ne’ebe mak sira hakarak fo durante tinan lima(5), mai tan mak, iha tinan mai ne’e ami troka impusaun ba malu sira sei estuda no haruka mai, ami sei haree”Hateten Nia

Nia informa katak husi reuniaun ohin sira mos koalia kona-ba desenvolvimentu ekonomia nian no sei iha planu hodi halo produsaun ba karau

“Ami koalia liu dezenvolvimentu ekonomia, Ha’u fo hatene planu governu nian kona-ba agrikultura. Sira sei hare oinsa mak ita bele kria karau tanba karau ita bele hasai nia susu be’en hodi lori ba labarik sira iha eskola no mos ita bele exporta”primeiru ministru haktuir

Nia saleinta katak Timor dependente liu bá iha importasaun tanba ne’e governu esfosu iha sektor oioin para nele halo exportasaun

“Ita agora importa buat hotu-hotu, ita tenke sai husi situasaun ida ne’e tanba osan oituan ba hotu liur, ita tenke produs diak exporta para osan tama no osan tama laos mai estadu maibe ba sira ne’ebe mak produs karau”Nia informa

Enquantu, antes hala’o enkontru ho governador província Hunan,China, iha palasiu governu. Primeiro ministro Kayrala Xanana Gusmão halo uluk vijita ba Ro ospital China-Peace Ark 866 ne’ebe mak akompanha ho vise primeiru ministru no ministru Kordenador Ekonomia no ministru Turismu no Ambiente, Francisco Kalbuadi Lay, ministra saúde Elia A.A. dos Reis Amaral no simu direita husi komandante Ro ospital China-peace Ark 866

Jornalista : Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )