CNC Fasilita no Kapasita Sobrevivénsia Sira Kona-Ba Negosiu

Director Empresa Di’ak  Joana da Costa Gusmão, CNC-Balide, Dili, 05/07. Foto : Aquelina Mangalhaes

SAPNewsTL Dili : Munisipiu Tolu hetan Formasaun husi Centru Nasional  Chega (CNC), Diretor  Solidariedade Ba Sobrevivente Nelson Sixa Miranda hateten objetivu husi formasaun ne’e  hodi fo kapasitasaun no sobrevivensia iha funu kona ba negosiu kiik sira iha Timor-Leste

“Formasaun ne’e nia objetivu hodi fo kapasitasaun ba vitima sira iha funu hodi identifika grupu tolu mak hanesan Kovalima, Atauro no Viqueque, Tinan ida ne’e ita fo formasaun ba sira loron rua ka tolu hodi kria sira nia grupu ki’ik kona ba negosiu  ne’ebe mak sira bele halo  iha sira nia suku rasik”. Tenik Diretor Solidariedade Sobrevivente Nelson Fixa Miranda ba Jornalista sira iha Salaun CNC Dili, 05/07

Durante prosessu luta ba ukun rasik an no estudu iha hanoin  ba iha Centro de Acollamento de Verdade e Reconcilhiação (CAVR) nia rekomendasaun hodi fo separasaun no setor Ekonomia  ba sira liu husi Centru Nasional CHEGA

“Ita iha planu no hanoin ba iha tinan rua nia laran, tinan ida ne’e nia apoiu ba grupu tolu nia hanoin ba iha sira, primeiru mak halibur malu iha negosiu ki’ik sira kona ba sira nia osan hira mak tama ona no hira mak sai, teknikamente ba iha jestaun grupu nian no sira ne’ebe mai husi Ema agrikultur no orsamentu 500  ne’e kada grupu, atu nune’e sira hahu sira nia negosiu”. Nia dehan

Diretor Solidariedade Sobrevivente Nelson Fixa Miranda ba Jornalista sira iha Salaun CNC Dili, 05/07. Foto: Aquelina Mangalhaes

Ekonomikamente iha grupu haat, kada grupu ida ema nain lima no sira ne’ebe hetan Ekonomia nian haat nulu resin hitu maka hola parte iha Munisipiu haat hanesan Ermera, Aileu, Liquisa no Manatutu

Iha fatin hanesan Director Empresa Di’ak  Joana da Costa Gusmão hateten durante loron rua sira fo ona formasaun ba sobrevivensia sira ne’ebe mai husi Munisipiu Tolu hanesan Viqueque, Kovalima no Dili nian

“Ita foka liu ba iha parte  ekonomia nian no sira halo ona kolaborasaun ho governu hodi fo ajuda ba iha sobrevivénsia  sira ne’ebe sai vitima iha funu nia laran no ita ajuda sira liu husi atividade ekonomia nian atu nune’e sira bele halo promosaun ba iha parte negosiu”. Nia hakotu

Jornalista :  Aquelina Magalhães & Maria de Jesus

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )