CNRT Lidera ElPar Ho Kadeira 31, Nonu Governu Konstitusional Ne’ebe Ideal

CNRT Lidera ElPar Ho Kadeira 31, Nonu Governu Konstitusional Ne’ebe Ideal

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho Eleisaun Parlamentar ne’ebe hala’o iha loron 21 Fulan Maiu 2023, Bazeia ba rezultadu provizoriu final ne’ebe SAPNewsTL asesu liu husi Comissã Oi Nacionál Eleição (CNE) no Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) hatudu katak Partidu Congresso Nacionál Para Reconstrução de Timor (CNRT) mak sai Partidu Mais Votadu ho votus 288.101 ho 41,62 pursentu ne’ebe koresponde ba kadeira 31

Hafoin, Povu Doben Timor Leste partisipa iha kampanha Parlamentar durante loron tolunulu hahu husi 19 Abril to’o 18 Maiu 2023 hodi rona vizaun, planu no programa politika husi Partidu Polítiku sira hamutuk 17, tuir mai iha loron Domingu, 21 Maiu 2023, Povu Timor hakat ona ba urna iha sentru votasaun sira iha teritoriu nasionál no diaspora (Australia, Korea dos Sul, Inglaterra, Irlandia no Portual) hodi deside no hili partidu sira ne’ebe sira depozita sira nia konfiansa

Bazeia ba dadus ne’ebe SAPNewsTL asesu husi Ajensia Lusa (Antonio Sampaio) liu husi Sekretariadu Tekniku Administrasaun Eleitoral (STAE) hatudu katak Partidu Congresso Nacionál Para Reconstrução de Timor (CNRT) mak sai Partidu Mais Votadu ho votus 288.101 ho 41,62 pursentu ne’ebe koresponde ba kadeira 31

Partidu Frente Revolucónario Timor Leste Independente (FRETILIN) hetan votus hamutuk 178.248 ho 25,75% ne’ebe koresponde ba kadeira 19, portantu Partidu FRETILIN lakon kadeira 4 iha Eleisaun tinan ne’e, maske iha tinan 2020 FRETILIN viabiliza guvernu hodi hatan ba krize polítika, dezastre naturais, pandemia kovid 19 no problema social sira ne’ebe mosu iha Timor Leste

Partidu Demokrátiku (PD) ne’ebe sai opozisaun durante tinan 5 iha Parlamentu Nasionál okupa terseiru lugar ho votus 64.492 ho 9,32% koresponde ba kadeira neen (6), nune’e PD aumenta kadeira ida iha eleisaun parlamentar tinan ne’e

Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasionál Timor Oan (KHUNTO) sai kuartu lugar iha eleisaun ne’e ho votus 52.021 ho 7,52% koresponde ba kadeira lima (5), portantu Partidu KHUNTO mantein kadeira 5, maske antes ne’e hola parte iha oitavu guvernu konstitusional

Entretantu, Partidu Libertasaun Popular (PLP) ne’ebe lidera guvernu daualu atual mos hetan votus total 40.696 ne’ebe koresponde ba 5,88% koresponde ba kadeira haat iha eleisaun tinan ne’e, enkuantu PLP antes hetan kadeira 8 iha eleisaun Parlamentar 2017, rezultadu ne’e kritíku tebes ba PLP tanba, lidera hela guvernu maibe, infelizmente kadeira tenki tun iha eleisaun ne’e

Partidu Os Verdes de Timor (PVT) hetan votus ho total 25.100 ho 3,63%, nune’e PVT seidauk liu barreira 4% husi Lei Komisaun Nasional Eleisaun (CNE sigla Portuges), inklui Partidu Unidade Desenvolvimentu Demokratiku (PUDD) mos seidauk liu barreira 4% tanba foin hetan votus hamutuk 21.696 ho 3.13%, Porantu partidu polititiku sanulu seluk sura ho votu kada Partidu la konsege to’o 1% husi eleitor válidu hamutuk 688.601 iha rai-laran no diáspora

Enkuantu, atu harii governu foun nia dalan maka hartuur ona iha Konstitusaun RDTL artigu 106 n.o 1, Primeiru-Ministru partidu ne’ebé hetan votu barak liu ka partidu sira iha aliansa ho maioria parlamentár maka hatudu. Signifika negosiasaun foun hodi hari’i Nonu Governu Konstitusional lidera husi CNRT hanesan partidu mais votadu

Nune’e, senáriu foun ba Nonu Governu Konstitusional ne’ebe Ideal entreformasaun guvernu ne’ebe unidade nasional, aliansa maioria parlamentar, guvernu inkluzaun;

  1. CNRT+PD [ 31+6 = 37 kadeiras ] ; 2. CNRT+FRETILIN [ 31+ 19= 50 ] ; 3. CNRT+PLP [ 31+4= 35 kadeiras ] ; 4. CNRT+KHUNTO [ 31+5 = 36 kadeiras ] ; 5. CNRT+PD+FRETILIN [ 31+ 6+ 19 = 56 kadeiras ] ; 6. CNRT + PD+PLP [ 31+6+ = 41 kadeiras ] ; 7. CNRT+PD+KHUNTO [ 31+6+5 = 42 kadeiras ] ; 8. CNRT +FRETILIN+PLP [ 31+19+4 = 54 kadeiras ] ; 9. CNRT+FRETILIN +KHUNTO [ 31+19+5 = 55 kadeiras ]; 10. CNRT+PLP+KHUNTO [ 2018 EA ] [ 31+4+5 = 40 kadeiras ]

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )