Dalan Ba Eleisaun Suku ! KEUL Hakarak Jovens Sai Ajente Ba Transformasaun

Dalan Ba Eleisaun Suku ! KEUL Hakarak Jovens Sai Ajente Ba Transformasaun

SAPNewsTL, Dili : Relasiona ho Eleisaun Líderansa Komunitáriu ne’ebe sei realiza iha loron 28 Outobru tinan ne’e, Klibur Estudante Universitáriu Luro (KEUL) hala’o Semináriu Nasionàl ho tema Perspektiva Eleisaun Líderansa Komunitáriu Iha Territóriu Nasionál, Objetivu husi semináriu ne’e hodi loke no fanun joven sira nia hanoin hodi bele hola parte iha kandidatu ba eleisaun lideransa komunitariu

Iha diskursu, Koordenador KEUL Calistro Horácio Sure hateten, iha dalan ba eleisaun suku, Semináriu Nasionàl ne’e fo fanun ba joven sira no universitáriu sira hodi hamrik ho espíritu ajente kontrolu sosial no ajente transformador, Tan ne’e KEUL konvida estudante universitáriu sira hodi partisipa

“KEUL realiza semináriu ne’e ho hanoin ida hodi inspira joven sira hodi sai ajente kontrolu sosial no ajente transformador iha sosiedade liliu iha prosesu hodi kandidata an ba sefe suku sira iha territóriu nasionál”. Tenik Koordenador KEUL Calistro Horácio Sure liu husi nia diskursu iha Sala Leitura Xanana Gusmão Reading Room Lesidere, 07/10/2023

Koordenador KEUL ne’e hatutan, KEUL eziste hodi ho komprimisiu ida hakarak kontribui ba dezenvolvimentu komunitáriu, iha ne’ebé ho vontade lori esperansa no naroman ba komunidade sira

Iha fatin hanesan, Ministru Juventude Desportu Arte no Kultura (MJDAK) Nélyo Isaac Sarmento apresia no agradese ba KEUL tanba bele realiza semináriu refere hodi akumula joven sira hodi rona hanoin no ideia sira kona ba dezenvolvimentu nasionàl liliu dezenvolvimentu suku no papel xefe suku sira

Nélyo Isaac Sarmento akresenta, Kandidatu ba Xefe Suku ne’e hodi servi komunidade ho haraik an no responsabilidade, sai Xefe Suku lalos sai Liurai, só uluk mak liurai manda, agora Xefe Suku iha hodi fo assistênsia (melayani) ba povu

“Sai Xefe Suku hodi fo assistênsia (Melayani) povu, lalos sai liurai hodi manda ema hanesan uluk, tanba ne’e Kandidatu Xefe Suku tenki iha vizaun no hanoin luan, kunhese povu nia problema no hatene buka dalan hodi rezolve”. Hateten Ministru Juventude Desportu Arte no Kultura, Nélyo Isaac Sarmento

Enkuantu, Semináriu ne’e nia Orador sira mak hanesan:

  1. Ministru Juventude Desportu Arte no Kultura (MJDAK) Nélyo Isac Sarmento ko’alia kona-ba “Transformasaun Mentalidade Juventude Ba Dezenvolvimentu Komunitáriu”.
  2. Eis Presidente IGEADI Ermenegilda da Costa Laurentina ko’alia kona-ba “Partisipasaun Feto Iha Vida Polítika : Entre Dejafiu no Oportunidade”.
  3. Eis Deputadu Osório Florindo Conceição ko’alia kona-ba”Papel Liderança Komunitária Ba Dezenvolvimentu Suku”.

Semináriu refere organiza husi KEUL, hetan partisipasaun maksimu husi estudante universitáriu sira hanesan UNITAL, UNTL, IOB, UNPAZ, DIT, inklui kandidatu xefe suku balun husi Munisípiu Ainaru no Bobonaru

Jornalista : Zenoveva Lopes Sarmento & Aquelina Magalhães

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )