Valida Deklarasaun Maubisse, SEI & SEKooP Sei Empodera Feto Iha Ekonomia

Valida Deklarasaun Maubisse, SEI & SEKooP Sei Empodera Feto Iha Ekonomia

SAPNewsTL, Dili: Hafoin válida deklarasaun Maubesse datoluk, Sekretariu Estadu Igualdade (SEI) Elvina Souza Carvalho hatete objetivu husi halo validasaun ba kompromisu deklarasaun ne’e hodi promove partisipasaun feto no empodera feto iha ekonomia rural

“Validasaun ba Deklarasaun Maubesse datoluk ne’e dokumentu ida ne’ebe importante tebes, inklui linhas ministriais 15 no BNCTL, Deklarasaun Maubisse ne’e ho nia intensaun nu’udar komitmentu ida husi linha ministerias hodi bele promove partisispasaun feto iha ekonomia no mos impodera feto ekonimia rural”. Sekretariu Estadu Igualdade (SEI) Elvina Souza Carvalho hateten ba Jornalista sira iha Salaun City 8, 06/10/2023

Sekretária Estadu ne’e akresenta validasaun ne’e iha nu’udar faze final konsultasaun ba deklarasaun hirak ne’ebe linha ministrerias ne’ebe hato’o ona

“Ita sei halo lansamentu ba revizaun deklarasaun Maubisse ba datoluk ne’ebe maka ho nia intensaun atu promove igualdade jéneru no mos partisipasaun feto iha area rural hanesan setor edukasaun,saude, infraestrutura atu asegura feto rural sai hanesan sentru ba dezenvolvimentu husi linhas ministeriais sira”. Tenik SEI

Asegura katak sira hetan asesu ba edukasaun,asesu ba infrestrutura basika, asesu ba fasilidade basika iha saude nian ne’e mak sai hanesan komitmentu husi deklarasaun Maubisse

“Ita haree prezensa husi BNCTL tanba BNCTL durante ne’e sai hela parseiru ba deklarasaun Maubisse iha sira nia komitmentu, iha programa sira exemplu kreditu ba feto rural sira halo sira nia atividade ekonomia sira ne’ebe mak sira bele halo exemplu faan modo iha agrikola nian, kreditu para halo bisnis kiik sira”. Elvina afirma

Iha fatin hanesan, Diretora Geral Administrasaun Finansas e Planeamentu – SECOOP Natalia Rocha da Costa hatete planu IX iha kontinuasaun liliu iha setor kooperativa ba hasa’e ekonomia feto no kapasitasaun feto sira

“Ita halo partisipasaun feto iha sektor koperativa, Sekretariu Estadu kooperativa fo kapasitasaun ba feto sira la hare ba estatus maibe sira ne’ebe ho bi’it hakarak tebes partisipa iha sektor koperativa liu-liu sira ne’ebe iha area rural ne’ebe lidera husi inan feton sira iha sektor koperativa hanesan munisipio Aileu,Bobonaru, Viqueque, Lautém, Baucau iha munisipio sira hotu mak balu hetan lideransa maioria husi feto ba dezevolvimentu”. Nia informa

Enkuantu, bazeia ba deklarasaun Maubisse desde 2018 to’o 2023, partisipasaun feto iha vida ekonomia atinje ona 30% husi territóriu nasionál, nune’e SEI no SEKOOP sei kontinua servisu hamutuk hodi empodera feto sira iha area rural ba setor hotu hotu

Jornalista : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )