Dezenvolve Modalidade Desportu, MJDAC Hasoru Embaixador Japaun

Dezenvolve Modalidade Desportu, MJDAC Hasoru Embaixador Japaun


SAPNewsTL, Dili: Ministru Juventude Desportu Arte Cultura (MJDAC) Nelio Izaac Sarmento hasoru malu ho Embaixador Japaun ba Timor-Leste Tetsuya Kimura, Objetivu husi Sorumutu ne’e hodi ko’alia kooperasaun ba dezenvolvimentu modalidade desportu iha Timor-Leste.


“Ohin ita hasoru ho Embaixador Japaun, ita koalia kona ba intensaun povu japaun liu husi embaixador iha Timor-Leste, oinsa halo kooperasaun diak ho governu atravez husi Ministériu Juventude Desportu Arte Cultura (MJDAC)”.

“Ha’u mos uza oportunidade hasoru ne’e hodi fahe informasaun oituan ba embaixador atu hatene programa IX governu iha area juventude, desportu no arte kultura karik ba oin, Japan hakarak kontribui kooperasaun ba area sira ne’e”, dehan MJDAC Nelio Izaac Sarmento ba jornalista sira iha nia knaar fatin Lecidere, Dili tersa (25/07/2023).


Ministru hatutan, Japaun mos hakarak foku ba modalidade desportu sira mak iha relasaun ho kultura japaun nian hanesan kempo, karate, judo no aikido

Tan ne’e ohin nia husu para ba oin Japaun bele kontribui dezenvolve liu tan modalidade haat ne’e, nune’e hein oinsa kooperasaun ba oin bele diak liu tan.


Iha fatin hanesan, Embaixador Japaun ba Timor-Leste Tetsuya Kimura hatete, ohin sira mai hasoru MJDAC tanba ministeriu ne’e sai prioridade ba Japaun atu halo kooperasaun promove atividade iha area juventude, desportu no arte kultura.


“Ohin mai hasoru MJDAC tanba ministeriu ne’e sai prioridade ba Japaun atu halo kooperasaun hodi promove atividade iha area juventude, desportu no arte kultura tan ne’e Japaun sei loke nafatin kooperasaun ho Timor-Leste”, tenik Embaixador
Japaun halo kooperasaun ho Timor-Leste sei fo involvimetu juventude sira, iha area juventude Embaixada Japaun iha ona kooperasaun ho UNDP, Nune’e daudaun ne’e iha voluntariu nain hitu husi Japaun servisu ba joven sira, balun iha eskola sekundaria no iha UNTL

Balun sai treinador kempo no futebol no ida hanorin jinastika ho naran Tayso koopera ho RTTL publika iha televizaun loron-loron ho minutu 3 bele halo tuir no iha fulan agostu japaun hamutuk ho Timor-Leste no Indonesia sei halo espozisaun ba kultura nasaun tolu nian.


Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )