Dom Virgílio : Natál Labele Hela Deit Ho Lia Mamuk & Divertimentu

Dom Virgílio : Natál Labele Hela Deit Ho Lia Mamuk & Divertimentu

SAPNewsTL, Dili : Dalan ba selebrasaun natál 2023 no Tinan foun 2024, Dom Virgilio Kardeal do Carmo da Silva konvida ema hotu hodi la’o hamutuk hakbesik an ba prezépiu natál nian haree kosok oan Jesus nia nabilan.

“Ho haraik an ha’u hakarak konvida ema hotu. mai ita la’o hamutuk,hakbesik an ba prezèpiu natal, hodi haree kosok oan Jesus ne’ebe toba hela iha balada han fatin, hateke ba ksolok oan nia nabilan, haree ba Jose ho Maria nia ksolok, hateke haleu ba bibi atan sira nia ksolok sira hotu konvida ita atu haksolok hamutuk iha loron ne’ebe maromak mai visita nia povo”. Tenik Dom Virgilio Kardeal do Carmo da Silva iha Dili, 22/12/2023

Dom Virgilio Kardeal mos husu ba ema hotu atu la’o hamutuk hodi selebra domin, unidade no damen tanba wainhira moris iha divisaun, diskordia, egoismu, no rivalidade halo ita dook husi maromak no ita nia maluk sira.

“Hari’i nia tenda iha ita leet, horik ho ita, tama iha ita ema nia historia,atu la’o hamutuk nundar maun alin no bin feton,hamutuk hodi selebra iha domin, unidade no dame laran. Pelu jontráriu, wainhira ita moris iha divisaun, diskordia, egoismu, rivalidade no inimizidade halo ita dook husi maromak no ita nia maluk sira, hahalok sira ne’e sei la fo sentidu ba selebrasaun natal nian.”

Dom Virgilio konsidera selebrasaun natal ne’e presiza ema hotu tenki kompriende ho klean, natal labele hela deit ho liafuan mamuk ne’ebe ema fo ba malu no divertimentu.

“Mai ita ba reflete hamutuk importancia husi selebrasaun Natal nian: ita selebra Natal lor-loron maibe dala ida iha tinan ida nia laran,tan nee presiza duni atu komprende klean husi selebrasaun Natal.Natal la signifika liafuan mamuk nebe ema sarani hateten ba malu.Natal labele hela deit iha divertimentu sira(musika no dansa),Natal labele hela deit iha momentu troka presente ba malu,maibe natal liu buat sira ne’e hotu.”

Kardeal Dom Virgilio define natál katak momentu kmanek ida ne’ebe konvida sarani sira atu hanoin fali maromak nia domin ne’ebe boot tebes ba humanidade hodi haruka nia oan mane mesak mai iha rai, moris hosi feto ida naran Maria.

“Oan mane ne’e mak hasai ita husi salan no mate nia ukun, “MAROMAK HILI ATU SAI HANESAN ITA EMA NUNE’E HALO EMA MOS SAI HANESAN MAROMAK”Nia Sublinha

“Natal konvida ita atu loke liman hodi simu presente boot ne’e, Jesus lori DAME, JUSTIÇA, LIA-LOS, FRATERNIDADE, PERDÃO MOR8IS, ba ida ne’ebe taka odamatan ba Jesus signifika opta ba mundu ida ne’ebe tuan, mundu ida deskordia, violensia no mate nian.”

Natal tinan 2023 Jesus fanun ema hotu atu matan moris no neon nain nafatin atu la husik sasan no ema ne’ebe haleu ita la lohi ita.

“Atu la husik musika furak sira Natal nian nune’e mos ambiente Natal nian halo ita toba hela maibe hader ba atu la lakon oportunidade ida ne’e, ida ne’e mak momentu ida KAIROS nian; momentu GRAÇA: MAI ITA BA HASORU ITA NIA MAKSOIN ne’ebe MAI DAUDAUN Natal katak festa hasoru malu nian”.

Kardeal Timor-Leste ne’e mos hato’o boas festas santu natal no dejeju tinan foun 2024 ne’ebe nakonu ho bensaun, hakmatek no unidade ba povu doben Timor-Leste.

“Hakarak hato’o ha’u nia ksolok Natal tinan foun 2023 no deseja tinan foun 2024 nakonu ho bensaun maromak nian, lori hakmatek no unidade ba uma kain hotu iha rai doben Timor-Leste, nune’e mos Timoroan sira ne’ebe ba buka matenek no buka moris iha Inglatera, Australia, Irlandia Norte, Republika Iralndia, Portugal, Corea Do Sul no rai sira seluk”.

Jornalista : Izabel de Deus

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )