Virgilio Kardeal Konsidera Ema Barak Fuan To’os & Tau Interese Pessoal Boot Liu

Virgilio Kardeal Konsidera Ema Barak Fuan To’os & Tau Interese Pessoal Boot Liu

SAPNewsTL, Dili : Dom Virgilio Kardeal do Carmo da Silva hateten, Jesus la’o mai tiha ona iha ona tinan 2000 liu ba, maibe sei iha ema barak ne’ebe fuan to’os nafatin no la rona nia tanba ne’e Jesus mai hodi hamamar fuan ne’ebe to’os no harahun moru separasaun nian.

“Jesus la’o mai tiha ona iha tinan 2000 liu ba, tamba sa mak ita sei selebra nafatin, no selebra Natal mai ha’u ida be moris tempu atual ne’e katak sa?”

“Los duni, Jesus mai tiha ona iha tinan rihun rua liu ba, maibe sei iha ema barak ne’e be moris ho fuan toos nafatin ,hodi la simu nia presensa la rona nia, no sai indiferente ba nia mensagem sira, nune’e nia mai fali atu halo fuan toos sira sai mamar,atu harahun moru separasaun nian ne’ebe ema kria ba malu,nia mai atu bele halo ema hotu moris hamutuk nudar maun alin eh bin feton”.Tenik Dom Virgilio Kardeal do Carmo da Silva iha Lesidere-Dili, 22/12/2023

Wainhira jesus nia evangelhu mak tama ona iha sociedade katak ema hatene hatur metin nia opsaun moral fundamental iha jesus,hodi sai ponto de referensia ba ema nia moris,nia eskolha no nia desizaun sira.

“Ita mos bele husu, iha vida pessoal, sosial, familiar no profesional, ita hatene hatur Jesus Kristu no nia evangelhu sai ita nia paradigma moris nian?”.

“Iha desisaun politika no ekonomia nian,ita hatene halo referimentu ba Jesus Kristu no nia Evangelhu, Iha distribuisaun rekursu sira iha jestaun ba komum nian,iha luta ba justisa politíku katólika nian sira hatene hatur evangelhu no Jesus Kristu nu’udar ponto de referensia?”.

Dom Virgilio Kardeal konsidera realidade hatudu katak ema barak sei tau interese pessoal boot liu no tau an sai sentru.

“Infelizmente, realidade hatudu iha escolha ema nian seja pesoal nune’e mos sosial, ema sei tau hela Interesse Pessoal mak boot liu, ema ida-idak buka tau nia an mak sentru”.Dehan Kardeal

Dom Virgilio akresenta, “Ita la acolhe logika evangelhu nian mudansa difisil atu akontese, tan buat ne’ebe muda mak autor sira maibe sei repete buat ne’ebe hanesan: injustiça kontinua buras,tentativas ba violensia buras, esforsu hotu atu hari’i dame no hakmatek hare hanesan laiha folin”. Hateten Dom Virgilio Kardeal

Dom Virgilio haktuir, natál Jesus lori Damen, Justisa, Fraternidade ba umanidade hotu iha mundu rai-klaran, ba ida ne’ebe taka odamatan ba Jesus signifika opta ba mundu ida ne’ebe tuan, mundu ida deskordia, violensia no mate nian.

Natal tinan 2023 jesus fanun ema hotu atu matan moris no neon nain nafatin atu la husik sasan no ema ne’ebe haleu, atu la husik musika furak sira Natal nian nune’e mos ambiente Natal nian halo ema toba hela maibe hader ba atu la lakon oportunidade.

“Natál ida ne’e mak momentu ida KAIROS nian; momentu Grasa, Mai ita ba hasoru ita nia maksoin ne’ebe mai daudaun, natal katak festa hasoru malu nian’. Nia sublinha

Kardeal Dom Virgilii ne’e mos hato’o ksolok festa santu natal no dejeju tinan foun 2024 ne’ebe nakonu ho bensaun, hakmatek no unidade ba povu doben Timor-Leste iha territótou nasional no estranjeiru hanesan iha Inglatera, Australia, Irlandia Norte, Republika Iralndia, Portugal, Corea fo Sul no rai sira seluk tan.

“Ha’u konvida ita boot sira, mai ita ba hasoru maromak ne’ebe mai; Natal konvida ita mai ba hasoru malu, perdua malu, hadomi malu, kaer liman hamutuk la’o ba oin hamutuk nu’udar kreda ida no povo ida maromak nian.”Dom Virgilio hateten

Jornalista : Izabel de Deus

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )