Eleisaun Suku Ronda Daruak Iha Letefoho La’o Ho Diak

Eleisaun Suku Ronda Daruak Iha Letefoho La’o Ho Diak

SAPNewsTL, Ermera: Angelinho Soares Tavares hanesan komunidade iha Suku Haupo, Aldeia Raipusa Postu Letefoho,hatete votasaun segundo ronde ne’e la’o diak tebes tanba sidadaun sira hotu koopera diak tebes no partisipa fali iha Eleisaun Suku Ronda Daruak.

“Ha’u senti agradese tanba semana hirak liu ba ami nia Suku haupo tama ba segundo ronde maibe Ami komunidade kontinua nafatin ezerse ami nia direitu ba ema ne’ebe Ami fo fiar ukun ho diak, Ami nia votu ne segredu hodi determina nasaun nia futuru durante tinan 7 mai, ukun ho diak hodi hare povu no komunidade sira”.Dehan angelino Tavares iha Aldeia Raipusa munisipio Ermera (13/11/023)

Komunidade ne’e husu atu Kandidatu eleitu sira tenki konkretiza sira nia programa sira ne’ebe hato’o liu husi promessa molok eleisaun.

“Ami nia Esperansa ba ida ne’ebe kandidatu ba Sefe Suku tenki halo tuir saida maka ita koalia ba komunidade sira, Ami husu atu bele serbisu hamutuk ho parte komunidade, igreja no Estadu, nune’e bele halo Desenvolvimentu ne’ee diak liu iha Suku Haupo Munisipiu Ermera”. Nia sublinha

Enkuantu, iha Munisipiu Ermera Postu Administrativu Letefoho iha Suku sanulu resin-rua (13), maibe suku rua hanesan Suku Haupo no Hatugau mak konsege hakat ba Eleisaun segunda ronda.

Tuir observsaun ne’ebe e Jornalista SAP news asesu katak komunidade sira iha Postu Administrativu Letefoho liliu iha Suku Haupo komunidade sira partisipa maximu tuir oras ne’ebe fo husi CNE no STAE, eleisaun ne’e mos hetan seguransa masimu husi seguransa no autoridade suku sira.

Jornalista: Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )