La Simu Rezultadu ! Sidadaun Na’in 2 Hetan Baku & Tuda Iha Lautém

La Simu Rezultadu ! Sidadaun Na’in 2 Hetan Baku & Tuda Iha Lautém

SAPNewsTL, Lautém: Relasiona ho festa demokrasia ne’ebe povu Timor Leste selebra liu husi ezerse sira nia direitu votu iha kada Suku, hafoin kontagem votu iha Suku Ailebere, Iliomar Munisipiu Lautém mosu desintedimentu entre Komunidade sira, rezulta sidadaun na’in rua sai vitima tanba hetan baku no tuda husi ema seluk

Tuir Informasaun ne’ebé SAP News Timor-Leste asesu liu husi Sidadaun Maximiliano Seixas haktuir, problema ne’e akontese hafoin rona rezultadu eleisaun husi Kandidatu Na’in Rua ne’ebe kompete iha eleisaun refere

“Problema ne’e akontese tanba parte balun la simu rezultadu eleisaun suku, Entre Kandidatu Xefe Suku Ailebere eleitu Libernito Gomes no Kandidatu Derrota Eurico Jerônimo, mosu desintedimentu hodi rezulta tuda sidadaun Julito Henrique sofre kanek iha ulun no Mário Henrique hetan baku husi ema seluk”. Informa Maximiliano Seixas ba SAP News TL iha Iliomar, Lautém, 29/10/2023

Maximiliano akresenta, hafoin problema ne’e mosu família lori kedas Vítima ne’ebe sofre kanek iha ulun ne’e ba Ospitál Iliomar hodi halo tratamentu tanba ran sai makaas husi rentos

“Julito Henrique sofre kanek iha ulun, então orseik lori ona ba Ospitál Munisipiu Lautém hodi halo tratamentu intensivu, maibé vítima ida seluk la lori ba tanba kondisaun normal”. Nia haktuir

Entretantu, tuir Informasaun ne’ebé SAP News rekolla katak konflitu ne’e mosu tanba parte husi kandidatu derrota la satisfeiu ho rezultadu eleisaun iha Suku Ailebere tanba sira nia Kandidatu lakon maske Vítima nain rua ne’e laiha relasaun ho sira iha prosesu ne’e

Daudaun ne’e, Autoriedade Seguransa Munisipiu Lautém mos asegura ona autor ne’ebe kontribui ba violênsia hanesan ho naran inisial A, C no D iha Suku Ailebere, Postu Administrativu Iliomar Munisipiu Lautém hodi submete ba prosesu investigasaun

Enkuantu, Suku Ailebere Kompostu husi Aldeia haat hanesan Ritali, Marafal, Leilor no Lalumatu, Kandidatu Xefe Suku Ailebere Eleitu maka Libernito Gomes no kandidatu derrota maka Eurico Jerônimo

Maske Nune’e, maibe Suku lima seluk iha Postu Iliomar hanesan Iliomar 1, Iliomar 2, Kaenliu, Fuat, Tirilolo la’o iha ambiente hakmatek no estabilidade tanba povu maduru ona iha vida politika no demokrasia

Hafoin Notisia ne’e tun, SAPNewsTL tenta atu halo komfirmasaun ho Xefe Suku Eleitu Suku Ailebere Libernito Gomes inklui parte seguransa Munisípiu Lautém maibe seidauk hetan resposta tanba sei okupadu ho servisu seluk

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )