Kordenador Eskola Lasama, Adolfo : Estudante Tenki Kumpre Regra & Estuda Maka’as

Kordenador Eskola Lasama, Adolfo : Estudante Tenki Kumpre Regra & Estuda Maka’as

SAPNewsTL, Lautem: Koordenador Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama Luro Adolfo Paulo Hornay hateten Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama – Luro simu estudante foun tinan 2024 hamutuk atus ida hitunulu resin neen (176).

“Iha ano Lektivu 2024 ne’e ami iha estudante foun hamutuk atus ida hitunulu resin neen, ne’e liu fali tinan kotuk tanba tinan kotuk ami simu atus ida neenulu resin tolu ohin ami sa’e oituan”. Koordenador Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama Luro Adolfo Paulo Hornay iha nia knaar fatin, 12/01/2023.

Koordenador Eskola Sekundaria Fernando Lasama Luro ne’e hatutan total estudante ba tinan lektivu 2024 hamutuk atus haat limanulu resin haat.


“Estudante 11 Ano ne’e mos tanba transferensia balun mai entaun aumenta i ami hetan atus ida limanulu resin rua i depois 12 ano iha atus ida ruanulu resin neen entaun sira ne’e total estudante hamutuk atus haat limanulu resin haat ne’e mak hanesan dadus estudante tinan 2024”. Tenik Koordenador

Koordenador Adolfo akresenta kada tinan estudante Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama Luro aumenta nafatin no iha esperansa boot tinan ne’e sei kontinua aumenta.


“Emjeral ami nia total estudante ne’e sempre aumenta nafatin kada tinan, tinan kotuk 2023 ami iha atus haat ruanulu resin rua i ohin ami iha atus haat limanulu resin haat ida ne’e mak eziste mas ami fiar katak estudante sira sei mai nafatin iha fulan ida ne’e nia laran sei mai sei sa’e tan”. Koordenador aumenta

Koordenador ne’e mos tatoli ba estudante sira atu hatene nia direitu no dever nu’udar estudante hodi kontinua estuda no obedese ba regras eskola nian.


“Estudante sira mai ho karakter ida ne’ebe mak oioin ne’ebe mak iha tendensia ba viola regra eskola ninian ne’e sempre iha maibe iha orientasaun ne’e ami sosializa ona regulamentu sira ne’ebe sira hatene sira nia direitu sira nia dever”. Nia hameno

Entretantu, Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama Luro sei utiliza edifisiu foun ne’ebe mak inaugura ona no sei hanorin husi manorin nain hamutuk sanulu resin neen.

Jornalista: Aleixo Ximenes

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )