ME Inaugura Edifisiu Eskola Sekundária Fernando Lasama Luro 

ME Inaugura Edifisiu Eskola Sekundária Fernando Lasama Luro 

SAPNewsTL, Lautem: Director Edukasaun Munisipiu Lautem inaugura edifisiu foun Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama Luro, iha Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautem 

Tuir Diretor Edukasaun Munisipiu Lautem Rui Manuel Maria da Costa Branco hateten maske Prezidente grupu laos mai husi Enjineiru maibe agradese tanba bele lidera no konsege finaliza projetu refere.

“Ha’u agradese ba Prezidente grupu, Lia nain no badaen sira ne’ebe  servisu no konsege  edifisiu ne’e remata, ohin bele inaugura, tanba la fasil sira ne’e la’os mai husi Enjineiru ne’ebe atu kaer projetu derepente deit lei dehan sira atu lidera entaun sira lidera ikus mai eskola ne’e bele finaliza”. Dehan Diretor Edukasaun Munisípiu Lautem Rui Manuel Maria da Costa Branco iha Eskola Sekundaria Fernando Lasama Luro, 12/01/2023

Iha fatin hanesan Prezidente Projetu Komunitaria Professor Almerindo Pina afirma sente orgullu tanba bele finaliza projetu ne’e maske hasoru difikuldade barak maibe bele la’o nafatin to’o ohin inaugura.

“Ha’u  senti orgullu, mesmu durante ne’e ami hala’o projetu ami hasoru  difikuldade barak, hahu husi implementasaun projetu komunitariu,  ne’ebé iha problema  ne’ebe ami hasoru mak kona-ba finanseiru, tanba orsamentu  ba pakote ne’ebe mak mai atraja ituan, dala ruma mai iha tempu udan no dala ruma mai iha tempu bailoron no projetu ida ne’e harii iha fatin foun, durante ne’e ami hala’o, bainhira tempu udan ami labele asesu tanba estrada ne’ebe nia diresaun mai edifisiu ka eskola foun ida ne’e a’at no estrada ida ne’e grupu komunitariu sira nia esforsu hodi loke estrada mai eskola”. Prezidente Almerindo salienta 

Eis Koordenador Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama Luro ne’e haklean maske edifisiu seidauk sufisiente maibe bele responde natoon ona no sei esforsu nafatin ba futuru bele aumenta.

“Ha’u hanoin ida ne’e sedauk sufisiente, maibe ita esforsu an nafatin oinsa ba futuru mai bele aumenta tan, maske ida ne’e minimu liu maibe bele responde ona escola ensinu sekundariu fernando lasama de Luro bele escola ona iha ninia proprio rasik”. Nia sublina

Entretantu, reprezentante inan aman Arnaldo Soares (Soquiqui) haktuir,  komunidade Luro sente orgullu no agradese tanba Sekundaria Luro bele hetan ona edifisiu foun.

“Hanesan inan aman, komunidade ida sente orgullu no agradese, ha’u orgullu  no apresia tanba dezenbolvimentu ida ne’ebé adekuadu ba ami nia oan sira, nune’e ha’u hanesan komunidade ida ha’u husu ba hau nia oan no sira atu uza edifisiu ida ne’e ho kuidadu no didiak, ami nu’udar inan aman ne’ebé prepara kadernu no lapizeira hakerek mak ida ne’e labele mai hakerek fali edifisiu ida ne’e”. Arnaldo informa

Enkuantu, Edifisiu foun eskola foun ne’e inaugura husi Diretor Edukasaun Munisipiu Lautem, partisipa husi Superintendente edukasaun Munisipiu Lautem hamutuk ho insektor area Postu Luro, Administrador Postu Administrativu Luro, Lideransa Komunitária, Lia nain no Nain ba Rai, Ekipa instaladora ba harii Eskola Sekundaria Filial Fernando Lasama Luro, Professor sira husi Sekundariu no EBC hamutuk ho estudante sira

Jornalista: Aleixo Ximenes

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )