Fenomena Tara An, Pe. Gui do Carmo Konsidera La’os Planu Maromak Nian

Fenomena Tara An, Pe. Gui do Carmo Konsidera La’os Planu Maromak Nian

SAPNewsTL, Railaku : Relasiona ho Jovens lubun ida Deside hakotu nia vida ho dalan Tara An, Amo Gui do Carmo da Silva SDB konsidera fenomena ne’e akontese iha Nasaun Barak iha mundu, situasaun ne’e ezije Ema hotu tenki halo Ezame de Konsiénsia ba nia an

“Tara an ne’e hanesan fenomena laos iha deit Timor Maibe iha mundo fatin barak joven sira ne’ebe lakon Esperansa to’o balun hakotu iss ho nia maneira ida ne’e, realidade Fenomeno hanesan ne’e impaktu ida ne’ebe obriga ita atu halo exame Konsiénsia, karik ita nia akonpanhamento mak menus ou la los no Role modelu Husi ita no lider sira ne’ebe akonpanha mak la hatudu Dalan los”. Tenik Padre Gui do Carmo da Silva ba SAP News iha Igreja Parokia Railaco, Ermera, 24/06/2023

Nia hatutan, “Joven ida laos laos deit Husi igreja maka responsabiliza, inan aman mak uluk nanain eskola,igreja, governu ne’ebé ita iha parte lubuk ida ne’ebe hola parte iha joven nia formasaun, prezisa halo hotu Hotu halo exame konsiensia, igreja iha papel Halo exame konsiensia igreja nian, governo inan aman familia Ita hotu tenki haree hamutuk”. Nia dehan

“La prezisa hatudu liman dun malu, ne’e mak Realidade ita hamrik tau liman ba malu haree ba saida mak ita bele halo, ita prezisa hadia nia maneira ba aprosimasaun, Maneira akonpanhamentu, nune’e mos familia, eskola, no governu, ita hotu iha papel hodi Konsensializa Sidadaun”.

“Karik joven ida estresse, la hetan serbisu ne’e mak nia hanoin dalan Badak ida tara an Tanba menus akonpanhamentu moral no espiritual, Karik inan Aman Laiha atensaun falta domin husi inan aman husi pontu de vista oioin, ita haree situasaun ida ne’e, ita kaer liman ba malu Husi ida-idak nia papel nu’udar inan aman ho parte relevante”.

Padre ne’e husu ema hotu atu fo valor ba moris ne’e, labele Hakotu vida ho tara an tánba tara an La’os Maromak Nia Hakarak ba umanidade hotu iha Mundu

“Ajuda joven sira Para atu bele Fo valor ba sira nia moris, labele hapara moris ho valor sira hanesan ne’e, tara an La’os dalan ne’ebe maromak Nia hakarak atu ita bele finaliza ita nia moris”.

“Maromak iha planu ba Ita ida-idak atu rekonhese, deskobre no valorizasaun moris Ne’ebé maka Maromak nia hakarak, Tanba ita Hotu Hatene maromak hatudu nia laran luak husi ema ida-idak Tanba ita ema maromak mak kria no vokasaun ida, vida ida atu hatutan maromak nia laran luak ba Ema seluk”.

“Hanesan São João Baptista Ko’alia mai ita atu brani Ko’alia no simu responsabilidade Husi maromak mai ita, iha difikuldade no susar Labele halo ita atu oho ita nia an, Ita tenki halo ita dezanima ho ita nia vida iha dalan barak atu ita resolve ita nia moris”.

Enkuantu, Iha Fulan Maiu Kotuk Estudante Universidade Nasionàl Timor Lorosa’e (UNTL) Mane Ida Tara iha Kost Aí-Mutin Dili, Estudante Universidade da Paz (UNPAZ) ida tara an iha Nia Rezidensia Fatuhada Dili, Estudante Sekundaria Feto ida Tara an Iha Postu Administrativu Turiscai Munisipiu Manufahi, no Labarik Feto ida Tara An iha Suku Vairoke Postu Administrativu Luro Munisipiu Lautém.

Jornalista : Ermelinda Soares

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )