Grupu Dansa NTT-TL Kontente Partisipa Festival Fronteira 2023

Grupu Dansa NTT-TL Kontente Partisipa Festival Fronteira 2023


SAPNewsTL, Bobonaro: Grupu dansa kultura husi Nusa Tenggara Timur (NTT) no Timor-Leste kontente partisipa Festival Fronteira 2023 durante loron haat komesa husi 15 to’o 19 fulan novembru 2023.


“Ami husi suku rua ho sangar seribu budaya reprezenta munisipiu (kabupaten) Malaka, ami sente kontente tanba ami bele partisipa Festival Fronteira 2023 iha munisipiu Bobonaro durante loron haat no governu Timor-Leste ho nia povu simu ami ho atendimentu no fasilidade diak tebes hanesan simu ami husi Motain to’o fatin toba”.

“Nune’e ami sente povu Timor-Leste respeita tebes ami hodi nune’e ami fo obrigadu barak tebes ba governu Timor-Leste liu-liu komunidade Maliana”, dehan Koordenador Grupu dansa kultura Malaka Vicky Sera ba jornalista iha resintu jinajiu munisipiu Bobonaro kinta (16/11/2023).


Vicky hatutan, sira nia grupu dansa kultura Sangar Seribu Budaya ho ema nain 31 feto mane halo preparasaun durante fulan ida antes mai hatudu iha festival ne’e, dansa kultura sira hatudu mak istoria prinseja (putri kayangan) nain hitu mai haris iha rai, Taitalak/Gon no likurai.


Nia informa tan, durante husi viajen to’o mai Maliana sira seidauk sente difikuldade tanba governu Timor-Leste no komunidade Maliana simu no respeita tebes sira, sira ba ne’ebe sempre hetan seguransa masimu husi protokolu no PNTL, liu sira nia espetativa mai partisipa festival ne’e tan ne’e sira apresia tebes governu Timor-Leste.


Iha fatin hanesan, Membru Sangar BMFKPTT Kupang Joana Ulfa Soares hatete, sira husi sangar Barisan Muda Forum Komunikasi Pejuan Timur-Timur (BMFKPTT) iha Kupang sente kontente tebes tanba bele mai hatudu dansa kultura iha rai Timor-Leste.


“Ami husi sangar Barisan Muda Forum Komunikasi Pejuan Timur-Timur (BMFKPTT) iha Kupang Ami sente kontente tebes tanba ami bele mai hatudu dansa kultura iha ami nia rai Timor-Leste, nune’e ami hato’o obrigadu barak ba komisaun organizador konvida ami, ami nia preparasaun mai hatudu dansa kultura durante fulan ida”, tenik Joana


Joana salienta tan, dansa kultura ohin sira hatudu ne’e kombinasaun dansa kultura husi Timor-Leste ho Kupang, Rote, Sabu, sira mai partisipa festival ne’e la hetan difikuldade tanba sira hetan hahan diak, toba fatin diak no seguransa masimu husi protokolu no PNTL.


Iha sorin seluk, reprezentante sangar Timor Furak ho Lejiaval Dominica de Sousa informa, sira sente kontente tanba bele hetan konfiansa husi SEAC mai hatudu dansa kultura iha Festival Fronteira 2023 reprezenta povu Timor-Leste no bele hare’e mos dansa kultura husi maluk sira Timor Osidental nian.


“Ami sente kontente tanba bele hetan konfiansa husi SEAC mai hatudu dansa kultura iha Festival Fronteira 2023 reprezenta povu Timor-Leste no ami mos bele hare’e mos dansa kultura husi maluk sira Timor Osidental nian mak hanesan husi Belu, Kupang no Malaka”, Dominica hateten

Dominica afirma tan, sira halo preparasaun dansa kultura durante fulan ida para hatudu iha festival ne’e hamutuk ho sangar dansa kultura sira seluk no sira hetan difikuldade oituan deit ba transporte nian maibe ba hahan ho toba fatin buat hodi komisaun organizador prepara diak tebes ba sira.


Entretantu, grupu dansa kultura mai hatudu dansa kultura iha Festival Fronteira 2023 durante loron haat mak dansa kultura husi Munisipiu Bobonaro, Covalima, Malaka, Belu, Kefa, Kupang, Wehale, sangar St. Antonio, sangar Fratenal, Sangar Timor Furak no Sangar Lejiaval.


Aleinde, aprezentasaun husi grupu dansa kultura sira iha mos aprezentasaun husi grupu muzika husi grupu koremetan Bobonaro, koremetan Covalima no mos sei anima husi artista banda Múzika no solo durante loron haat nia laran iha Festival Fronteira 2023.


Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )