Guvernu Sei La Dukur, PM Taur Husu Povu Labele Pániku Ba Informasaun Mina Menuz

Guvernu Sei La Dukur, PM Taur Husu Povu Labele Pániku Ba Informasaun Mina Menuz

SAPNewsTL, Dili : Hafoin sorumutu ho Presidente Republika Jose Ramos Horta, Primeiru Ministru Taur Matan Ruak husu populasaun sira hodi labele rona informasaun sira ne’ebe seidauk loos hodi paniku no lori jerigem ba sosa gazolina tanba wainhira mina laiha guvernu sei la dukur

“Bainhira Mina la iha, Guvernu sei la dukur, ita sei rona husi Autoridade Nasional Petroleo no Minerias nian, no Ministeriu Petroleu nian, la bele ita ho ita mak rona malu fali no kombustivel iha laos dehan la iha, akontese ona maibe ema dehan kombustivel la iha hodi jerigen halai ba mai no iha konferensia imprensa ANPM hateten kata mina sufisiente hela, dala barak sira hakarak sira nia mina folin entaun sira maneira nune’e atu ema bele ba sosa sira nia mina”.Tenik Primeiru Ministru Taur Matan Ruak ba Jornalista sira iha Palasiu Presidensial Aitarak-Laran, 09/06/2023

Governante ne’e hatutan, “Ita la bele rona informasaun ne’ebe mak seidauk loos ne’e, ita paniku uluk ona no mina iha hela bele sufisiente hela, karik la iha ami fo sai ba ema hotu hodi hatene, husu ita hotu hanoin deit karik mina la iha ita nia eletrisidade sira mos sei la lakan hotu maibe realidade la akontese hanesan ne’e, eletrisidade lakan hela katak mina la maran maibe mina iha hela”.

“Karreta ho motor sei kontinua halo movimentu ba mai hela husu ba ita hotu la bele paniku ba informasaun sira ne’e seidauk ho loos.Impossivel bainhira dehan mina la iha karik mina la iha ahi labele lakan sasan eletronika sira la bele funsiona hotu,” nia dehan

Entretantu, tuir Observasaun Jornalista SAPNewsTL iha terenu liliu iha Pertamina ETO Bebora no Balide, Pertamina fatuhada, Pertamina Bidau inklui pertamina sira seluk Motor no karreta sira kontinua forma naruk hodi ense mina inklui komunidade sira ho jerigem no agua hodi forma ba sosa gazolina

Maske nune’e, maibe mina iha fatin balun komunidade sira ne’ebe faan mina iha Luron aproveita hasa’e presu folin mina husi $1 ba 1.75 sentavus, situasaun ne’e halo sidadaun barak preokupa tanba la hanesan baibain komunidade sira ba ense mina n sosa mina iha dalan ninin

Jornalista : Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )