Hafoin Vizita Singapura, PR Horta Kontinua Ba Malázia

Presidente Republika Jose Ramos Horta

SAPNewsTL, Singapura : Prezidente Repúblika, José Ramos-Horta, hamutuk ho delegasaun, remata sábadu ne’e, vizita Estadu ba Singapura no sei kontinua vizita traballu bá Malázia, hodi atende konvite husi Primeiru Ministru Anwar Ibrahim.

‘’Horikalan (09/12), ha’u koalia ho Primeiru Ministru Malázia, Anwar Ibrahim, ne’ebé konsidera hanesan amigu bo’ot, tinan lubuk ida nia laran inklui nia família, nia hatene ha’u mai Singapura, nia foin simu posse husi liurai bo’ot Malázia, Abdullah Pahang no husu ha’u atu hasoru Nia (Anwar), maibé ha’u dehan konforme ita nia tempu no Anwar resposta ba ha’u, sei muda programa atu ita hasoru malu. Tanbá ne’e mak horikalan ha’u deside muda urjente programa,’’ deklara Prezidente Horta, Singapura, 10 Dezembru 2022.

Ba Prezidente Horta, Xefe Exekutivu Malázia Anwar Ibrahim, hanesan líder mundiál no estadista koñesidu.

Malázia iha relasaun forte ho Timor-Leste dezde tinan 1999, waihira Exérsitu Malázia apoia Missaun ONU iha Timor-Leste no Prezidente hakarak reforsa relasaun bilaterál ho goveru Kuala Lumpur.

‘’Malázia nia apoia mai Timor-Leste, dezde tempu eís-Primeiru Ministru, Mahathir bin Mohamad, missaun INTERFET no UNTAET. Ha’u sempre hanoin atu hametin liu tan relasaun ho Malázia, tanbá ne’e ha’u muda programa no informa ona ba Prezidente Parlamentu Nasionál, konsulta mós deputadu sira ne’ebé akompaña mai Singapura, Primeiru Ministru autoriza Ministra Adaljiza no  Joaquim Amaral kontinua viázem traballu ba Malázia,’’ Esplika Horta.

Xefe Estadu Horta sei to’o iha Malázia iha loron 11 Dezembru ne’e no sei hasoru malu ho Primeiru-Ministru Malázia iha Segunda-Feira semana oin, ho membru governu balun no ikus liu sei hasoru malu ho liurai bo’ot Malázia, Abdullah Pahang.

Ho oras 24 nia laran iha Malázia, Xefe estadu ho delegasaun sei fila mai Timor-Leste ho tránzita iha Bali (Indonézia) hafoin kuarta-feira sei to’o iha Dili.

Assuntu ASEAN, Horta esplika pozisaun Malázia nian katak desde tinan 2002, Malázia apoia ona Timor-Leste atu tama ASEAN no sei hadia-an neneik hodi priénxe rekézitu sira.

‘’Malázia dézde uluk  apoia Timor-Leste, hahu ita nia independénsia, sira hateten kedas 2002 bele tama ona ASEAN, depois hadia-an neneik nia governasaun. Ha’u mos hateten ba Primeiru-Ministru Anwar, ami (Timor Leste) hakarak tama ona ba ASEAN iha 2023, la signifika Timor-Leste preparadu % 100, ita nunka sai perfeitu, ita sei halo esforsu maka’as husi Janeiru to’o Novembru 2023, espera sei tama, maibé preparasaun sira seluk kontinua nafatin, ASEAN la’ós Lalehan nune’e perfeitu mak tama, Timor-Leste sei tama durante Indonézia nia Prezidénsia iha ASEAN,’’ fundamenta Xefe Estadu.

Entertantu, Antes ne’e, Xefe Estadu  molok sai husi Dili mai Singapura, seidauk iha planu atu kontinua vizita estadu ba Malázia ho razaun oras ne’e Primeiru Ministru Malázia foin simu nia posse no formasaun governu seidauk kompletu nune’e vizita ne’e hanesan vizita traballu no fulan balun oin mai sei organiza vizita estadu nian bainhira governsaun kompletu ona.

Jornalista : Vinsensius saldanha Morais

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )