Halo Sentru Votasaun Ida Votus CNRT Sai Mamuk, Xanana Husu Fo Kastigu Ba Autor Krime

Halo Sentru Votasaun Ida Votus CNRT Sai Mamuk, Xanana Husu Fo Kastigu Ba Autor Krime

SAPNewsTL,Dili: Hafoin Audiênsia Ho Presidente Repúblika José Ramos Horta, Presidente Partidu Congresso Nacional Reconstrução de Timor (CNRT) Kayrala Xanana Gusmão preokupa ho krime Eleitoral ne’ebe mosu iha Estasaun Votasaun Ida ne’ebe rezultadu Partidu CNRT nia Votus zero tanba fo fali ba Partidu seluk

Kayrala Xanana Gusmão haktuir Relasiona Ho rezultadu Eleisaun liliu iha fatin balun (Sentru Votasaun Ida Iha Taibesse) ne’ebé Votus CNRT fo fali ba Partidu Seluk, Tenki Prosesa Tuir lei, nune’e bele fo lisaun ba jerasaun Foun no Liderança Sira ba futuru

“Relasiona ho fiskais husi Partidu CNRT nian hamutuk STAE ho CNE fo sai, ita hotu hatene ona katak la simu no ami hakarak prosesa, lori nafatin kazu hirak ne’e to’o ninia reszultadu, rezultadu ne’ebé fo sai, ami simu maibe ami la simu ba fraude eleitoral refere ho kazu ne’ebe ami simu ne’e hodi bele hanorin ba jerasaun foun no lideransa foun nasaun ne’e nian, Nune’e la bele monu tan ba problema sira hanesan ne’e”. Tenik Presidente Partidu CNRT Kayrala Xanana Gusmão liu husi Intervista iha Palasiu Presidensial Nicolau Lobato Ai-Tarak Laran Dili, 07/06/2023

Nia hatutan, “Iha fatin ida votus Partidu CNRT nian hetan zero, ita hotu lahatene no halo ami hakfodak, ami bolu kedas deputadu ne’ebe mak hela iha fatin refere hanesan Deputada Bendita Monis no sira akompanha maibe votus Partidu CNRT nian zero hamosu duvidas ba Partidu CNRT, votus ne’ebe partidu CNRT hetan fo fali ba partidu seluk ida ne’e mak ami la simu no ami la reklama ona, ami hakarak prosesu La’o nafatin maibe ida ami reklama ne’e hodi kastiga tiha ema ne’ebe mak halo krimi ne’e hodi hanorin ba futuru sei la akontese tan”. Nia husu

Líder Nasionàl ne’e husu atu Husu Ema hotu-hotu tenki respeitu lei labele tan halo aktus sira ne’e la bele mosu tan, tanba sei iha tan eleições suku sira

“Iha kampanha ita hotu rona katak sei iha desentralizasaun, tenki hadia agora, nune’e iha futuru fraude eleitoral sira hanesan ne’e krimi ne’ebé la bele kontinua tan”. Nia Hatete

Jornalista: Lídia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )