Hari’i Suku Ida Laiha Obstákulu, Agustinho Prontu Kompete Ho Joven Sira

Hari’i Suku Ida Laiha Obstákulu, Agustinho Prontu Kompete Ho Joven Sira

SAPNewsTL, Lautém : Relasiona ho loron eleisaun Suku periodu 2023-2030 ne’ebe sei monu iha loron 28 Fulan Outubru, atuál Xefe Suku Afabubo Agustinho Dias Ramos afirma, nia arte sei rekandidata an ba Xefe Suku Afabubo tanba hakarak servi no kontribui ba dezenvolvimentu suku iha prenzente no futuru

Kandidatu Xefe Suku Afabubo ne’e, hamriik ho vizaun “hari’i afabubo ne’ebe laiha obstákulu iha futuru ho baze ba paz, estabilidade & dezenvolvmentu inkluzivu”. Tanba hakarak servi komunidade no kontribui ba dezenvolvimentu suku hodi hadia povu nia moris

“Ha’u mai ho vizaun, ‘hari’i afabubo ne’ebe laiha obstákulu iha futuru ho baze ba paz, estabilidade & dezenvolvmentu inkluzivu’ katak hari’i paz no estabilidade hodi lori dezenvolvimentu ne’ebe justu no inkluzivu, nune’e bele lori moris diak ba povu Afabubo”. Tenik Kandidatu Xefe Suku Afabubo, Postu Administrativu Luro, Agustinho Dias Ramos ba SAP News, iha Lautém 21/09/2023

 

Atuál Xefe Suku Afabubo ne’e hatutan, wainhira nia eleitu sei introduz ninia misaun hodi promove no hametin damen, domin, amizade, unidade, fraternidade no kultura ba foinsa’e sira iha suku Afabubo hodi kontribui ba moris diak komunidade nian

“Misaun ne’ebe ha’u sei hala’o maka, 1. Promove no hametin ispíritu damen, domin, unidade, fraternidade no kultura ba jerasaun foun sira, 2., Dezenvolve sítiu turiztiku sira iha Afabubo, programa emprendedorizmu no hadia povu moris, 3. Sai matan, ibun. tilun, liman no ain hodi serví povu ho haraik an, dignu no responsabilidade”. Nia sublinha

Xefe Suku Atuál ne’e define ninia moto ho liafuan, ‘Tempu mak agora, hakarak hamutuk halo Suku Afabubo sai diak liu, tuir espetativu komuidade nian iha area dezenvolvimentu fiziku no non fiziku

“Ha’u nia motto kandidatu mak, ‘Tempu mak agora, hakarak hamutuk halo Suku Afabubo sai diak liu’, katak ha’u hakarak Afabubo tenki sai diak liu, la hanesan ho suku seluk iha Timor Laran, hakarak hari’i afabubo ne’ebe laiha problema iha aban bain rua, ha’u prontu kompete ho joven sira iha eleisaun mai”. Nia deklara

Iha sorin seluk, Kandidatu nain rua seluk ne’ebe deside ona sira nia disponibilidade hodi kandidata an ba Xefe Suku Afabubo ne’e mos fo ona sira nia afirmasaun katak prontu hodi partisipa iha eleisaun suku, nune’e bele kontribui ba dezenvolvimentu

Kandidatu Xefe Suku Afabubu, Justinho Dias SAMSEDE hakerek liu husi sira nia stiker kandidatura haktuir, wainhira eleitu sei hari’i bairo foun, bairo turístiku ne’ebe bele fo valor humanu no kultura ba suku Afabubo

“Hari’i bairo foun, bairo turístiku ne’ebe bele fo valor humanu no kultural ba suku, aselera dezenvolvimentu, hasa’e kualidade produsaun agríkola no fasilita ba merkadu hodi hetan rendimentu”. Nia hakerek

Kandidatu Xefe Suku ne’e mos alerta sei hadia kampu futebol, voleibol no futsal ba joven sira hodi dezenvolve no promove diak liu tan sira nia talentu, nia promote tau matan ba lisan hotu hodi tau aas tara bandu iha suku Afabubo

“Hadia kampu futebol, voleibol no futsal ba jovens sira hodi dezenvolve sira nia talentu, tau matan no fo apoia ba lisan sira, tau as tarabandu hodi respeitu malu no halakon liafuan imigrantes no liafuan atan iha sosiedade nia leet”. Nia promete

Iha parte seluk, Kandidatu Xefe Suku Afabubo, Orlando Dias Ramos ne’ebe mai ho ispíritu juvenil kaer metin moto, ‘Tau Liman hamutuk, ulun ho fuan ida deit’ katak promove dezenvolvimentu, konsolida demokrasia, defende direitu no liberdade sidadaun sira nian

“Mai ho prinsipiu, ‘Tau Liman hamutuk, ulun ho fuan ida deit’ hodi promove dezenvolvimentu, konsolida demokrasia, defende direitu no liberdade sidadaun sira nian iha Suku Afabubo”. Nia hakerek

Enkuantu, Tuir informasaun ne’ebe SAP News asesu katak, posibilidade kandidatu xefe suku afabubo periodu 2023-2030 ne’e hamutuk ema nain haat, entre sira nain tolu mak ho idade joven no ida mak atual xefe suku afabubo Agustinho Dias Ramos

Postu Administrativu Luro, iha Suku Neen, entre sira Suku Afabubo provizoriamentu iha ona kandidatu nain 4, Barikafa sei iha ida, Cotamuto iha ona nain 5, Vairoke iha ona nain 3, Lakava iha ona na’in 3, Luro sei iha 1 mak atual xefe suku Luro Marciano Rafael Sabino. Entretantu, husi kandidatura hirak ne’e seidauk iha kandidatu feto ida ne’ebe deside hodi kandidata an

Daudaun ne’e, joven lubun ida deside ona hodi kandidata an ba xefe suku iha territóriu nasional, entre joven sira ne’e maioria universitáriu mak deklara ona sira nia an hodi kompete iha eleisaun suku

Antes ne’e, Komisaun Nasional das Eleisoens (CNE sigla Portugés) nia Diretor Nasional Asuntu Partidu Polítika, Média no Dokumentasaun CNE Carlos Lopes mos husu ba feto potensia sira iha territóriu tomak hodi kandidata an ba xefe suku hodi hola parte iha prosesu foti desizaun ba interese komunidade nian, tanba konsidera eleisaun suku ne’ebe mai ne’e sidadaun sira kompete hodi sai xefe suku hodi servi povu laos kompete hodi foti rota ne’ebe beiala sira iha ba sira nia jerasaun

“Ha’u husu feto sira kandidata an, imi kompete ba xefe suku laos kompete hodi hadau rota, kandidatu hodi hola parte iha ukun, nune’e bele kontribui ba dezevolvimentu”. Dehan Diretor Nasional Asuntu Partidu Polítika, Média no Dokumentasaun CNE Carlos Lopes ba Jornalista sira iha Salaun Kosellu Imprense Dili,11/09/2023

Eleisaun Xefe Suku, tuir oráriu kandidatu xefe suku sira sei submete sira nia lista ba komisaun eleisaun suku iha loron 13 fulan outubro, hafoin sei konkore eleisaun hodi konkista povu nia konfiansa iha loron 28 Fulan outobru 2023

Jornalista : Luis Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )