Misaun Kumprida, CNE Remete Rezultadu ELPAR 2023 Ba Tribunal Rekursu

Misaun Kumprida, CNE Remete Rezultadu ELPAR 2023 Ba Tribunal Rekursu

SAPNewsTL, Dili: Prezidente Komisaun Nasional Eleitoral (CNE sigla portuges) Jose Agustinho da Costa Belo hatete, CNE nia serbisu ba Eleisaun Parlamentar (ELPAR) 2023 remata ona laiha tan reklamasaun ba rekursu ruma dokumentu hotu sira remete ba Tribunal Rekursu atu analiza depois fo sai resultadu eleisaun nian


“CNE nia serbisu ba eleisaun parlamentar 2023 remata ona tuir tempu legal liu tiha ona signifika laiha rekursu, serbisu hotu la’o diak no transferensia, tan ne’e tuir lei ita tenki liu husi Tribunal Rekursu para atu halo validasaun ba prosesu tomak prazu mak 72 oras”.

“Agora Tribunal Rekursu mak deside ba prosesu eleisaun hotu ona laos ona CNE nia serbisu tanba hanesan instituisaun, CNE serbisu nafatin halo avaliasaun nasional ba serbisu durante eleisaun nian tanba ita prezisa hadia kualidade, hadia tuir rekomendasaun husi observador sira, partidu politiku sira, kritika sira ne’e ita akumula hotu tanba CNE laos serbisu perfeitu liu maibe ita hatudu ona serbisu ho responsabilidade”, dehan prezidente CNE Jose Agustinho da Costa Belo ba jornalista sira iha Tribunal Rekursu Caicoli, Dili kinta (01/06/2023).


Prezidente CNE hatutan, reklamasaun kona ba kanpaña nian ho prosesu votasaun kaju hamutuk 11, administrativu sira fo sai resposta ona, kazu haat mak sira submete ona ba ministeriu publiku para atu halo investigasaun, prosesu kabe ba orgaun seluk sira akompaña nafatin, sira apoia para ho dokumentu balun ka iha buat ruma sira ajuda, sira tenki klareza informa ba ema sira ne’ebe halo keixa atu nune’e iha responsabilidade nune’e sira mos kontenti ho prosesu ida ne’e


Jose akresenta tan, sira rekoñese hanoin sosiedade hotu hare’e aprovasaun ne’e tarde no depois la konsege promulga tanba ne’e mak sai hanesan intendimentu ida, maibe iha esforsu katak eleisaun tuir fali mai, sira esforsu tanba parlamentu mos konkorda ona, sira bele triste agora, maibe tempu mai sira sei kontenti tanba bele ona akumula ba prosesu ida ne’e

Sira tenta ona se sira hotu konkorda ona, muda lei fasil hela agora sei iha tempu to’o novembru, tanba ne’e parlamentu mai liliu deputadu sira mai sira tenki konsensia ba prosesu ida ne’e, sai ona membru sira mos aprova ona dokumentu sira.

Jornalista : Anina Gama

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )