Hetan Bebe Tanis Iha Ai-Laran, PNTL Baucau Buka Tuir Autor Soe Bebe

Hetan Bebe Tanis Iha Ai-Laran, PNTL Baucau Buka Tuir Autor Soe Bebe

SAPNewsTL, Baucau : Komandu Polísia Nasionál Timor Leste (PNTL) Munisípiu Baucau liu husi Diresaun VPU tersa-feira orseik (18/07/2023) oras 21:00 halo atendementu ba kazu Ema deskonesidu ne’ebe soe Bebe Feto ida, iha área Aituni, Bairo Watulete, Aldeia Lutumutu, Suco Trilolo, Munisipiu Baucau.

Informasaun ne’e SAPNews, asesu liu pagina facebook Eskuadra PNTL Munisipiu Baucau ne’ebe públika iha media sosial, katak, alin mane ida ho naran kompletu Andri Marcel Belo Casametan ho idade 12 hela fatin Aldeia Lutumutu Suku Trilolo

Tuir Koronolojia ne’ebe Foinsa’e ne’e konta ba komandu PNTL katak, “Loraik nia ho kolega sira tiru hela manu iha ailaran maka sira rona bebe tanis entaun sira tauk hodi ba fo hatene fali senhora Angelina Soares ne’ebe hein hela bibi besik iha fatin ne’ebé soe bebe ba”.

Iha Tempu Hánesan, “Senhora Angelina ba hare bebe tanis duni no sadere hela fatuk ho kondisaun moris no molik, Bebe Feto ida ho kondisaun moris hela iha ai-laran iha area Waituni, Bairo Watulete, Suco Trilolo”. Nia konta

Iha momentu ne’e kedas, Senhora Angelina kous kedan bebe refere hodi lori ba nia uma, entretantu iha kalan ne’e Polisia Eskuadra Baucau hamutuk ho Senhora Angelina Lori Bebe refere ba Hospital HOREX Baucau hodi halo tratamentu intensivu ba Bebe refere

Enkuantu, Daudaun ne’e bebe ne’e hetan hela tratamentu iha sala Neunatologio hospital Regional Baucau.

Relasiona ho kazu ema Deskunhesidu Soe Bebe feto ida ne’e, Polisia Nasionàl Timor Leste, Munisipiu Baucau Daudaun ne’e kontinua buka tuir autor ne’ebe soe bebe hodi submete ba prosesu Investigasaun.

Jornalista : Marcela Mery da Costa

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )