ISC Realiza Orientasaun Akadémika Tinan Letivu 2023

Imajem Estrutura Instituto Superior Cristal (ISC), iha Salaun ISC Balide, Dili sabadu 18/02/2023

SAPNewsTL, Dili: Instituto Superior Cristal (ISC) realiza orientasaun akademika ba estudante foun 2023, Reitor Cristal Sebastiao Pereirra dejeja estudante foun sira ne’e bele kunese ambiente universidade nian iha Cristal, ba oin bele aprende ho diak, sai matenek no sai ajente ba mudansa hodi kontribui ba desenvolvimentu iha futuru

Tuir Reitor Cristal Sebastiao Pereirra hateten estudante sira presiza hatene uluk ambiente akademiku, oinsa bele tama ba mundu akademiku ho bukae ne’ebe naton

“Ohin ami hala’o abertura orientasaun akademika ba estudante foun 2023 nian, ita hein katak  estudante sira husi fakuldade siensia  edukasaun atu bele hatene ambiente iha kampus Cristal nian hanesan  kunese  estrutura  kampus nian, hare’e,  fasilidade, recursus,laboratorio no ekipamentu eskola nian”, dehan Reitor Cristal Sebastiao Pereirra ba jornalista sira iha Salaun ISC Balide, Dili sabadu 18/02/2023

Reitor hatutan, iha orientasaun ne’e mos sira konvida  polisia tranzitu nian hodi koalia kona ba aktividade krime no lei roda viariu ba estudante sira no konvida mos komisaun kombate HIV-SIDA koalia Kona  moras HIV-SIDA tanba moras ne’e perigu ba ema nia vida ne’ebe susar tebes atu kura

Iha fatin hanesan estudante Guilhermino Albano de Jesus husi fakuldade edukasaun dehan, nia agradese tebes ba parte polisia tranzitu no komisaun kombate HIV-SIDA nian ne’ebe partilla ona informasaun ba sira

“Ha’u agradese ba parte tranzitu no komisaun kombate HIV-SIDA nian ne’ebe  partilla ona informasaun, ami sei menus hela  kona ba regulamentu tranzitu movimentu roda viaria nian  no hatene ona kona ba tipu HIV-SIDA liliu oinsa ami bele hatene hadook an husi risku sira “, tenik

Komandante Unidade Polisia Tranzitu  Munisipiu Dili Domingos Saramento Gama

Iha sorin seluk, Komandante Unidade Polisia Tranzitu  Munisipiu Dili Domingos Saramento Gama dehan, lei kurtu estrada no.6/2003 no arma branka  Lei no-7/2017  presiza tebes estudante  sira ISC hatene  tanba ida ne’e  nesesidade ba joven sira

“sidadaun sira ne’ebe maka lori karreta ho motor tenke hare ba regra ne’ebe mak regula ona labele hare’e ba sistema familia tenke hare’e no kumpri  tanba sidadaun hotu hotu iha lei nia okos no se mak kontra lei ne’ebe vigor ona, Unidade Polisia Tranzitu sira sei husu multa tuir osan   ne’ebe lei vigor ona”.nia dehan

Entretantu, estudante foun sira ne’ebe tuir orientasaun akademika 2023  hamutuk nain-358  husi deparatmentu sanulu (10), fakuldade rua mak fakuldade siénsia edukasaun no fakuldade siensia saude.

Jornalista : Aquelina Mangalhaes

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )