Jogu CPLP Iha TL, MJDAC Sei Finaliza Preparasaun Iha Maiu 2025

Imajem : Ministru Juventude Desportu Arte Kultura (MJDAK) Nelyo Isaac Sarmento

SAPNewsTL, Dili: Ministériu Juventude Desportu Arte Kultura (sigla portuges MJDAC) sei finaliza preparasaun ba jogu Comunidade das Paises Lingua Portuguesa (CPLP) iha fulan maiu 2025 tanba jogu ne’e rasik sei hala’o iha fulan jullu 2025 iha Timor-Leste.


“Agora ita iha hela prosesu nia laran hodi identifika fasilidade kampu ba jogu CPLP 2025 nian para hadia hanesan jinajiu desportu Dili, sira sei hadia tan kakuluk iha 2024, iha fulan janeiru 2025 iha kondisaun balun sei hadia tan, ita fiar katak molok tama ba loron kompetisaun iha fulan jullu buat hotu konklui”.

 

“Tanba ita sei fo obra ba kompania kualifikadu sira para konklui obra ho kualidade no lalais hodi responde ba jogu CPLP nune’e preparasaun fasilidade no kampu ba jogu CPLP 2025 iha Timor-Leste sei konklui iha maiu 2025”, dehan Ministru Juventude Desportu Arte Kultura Nelyo Isaac Sarmento ba jornalista SAPNewsTL iha Palasiu Governu, Dili tersa (30/04/2025).


Ministru hatutan, fasilidade tenki halo diak tanba ekipa reprezentante husi CPLP halo ona reuniaun ho diresaun desportu MJDAC no nia mos akompaña ona depois mos ba hare’e fasilidade sira, MJDAC aprezenta ona kondisaun hotu ba ekipa CPLP nune’e sira la iha problema tanba Timor-Leste iha kondisaun ba uma nain jogu CPLP 2025.


Nelyo informa tan, rezultadu observasaun fasilidade Timor-Leste reprezentante husi ekipa CPLP mai halo ona iha Timor-Leste, sira sei lori ba fali aprezenta iha konsellu ministru juventude desportu CPLP nian iha Lisboa.


Nelyo afirma tan, remata ida ne’e MJDAC sei prepara kondisaun balun liuliu preparasaun ba Jogu CPLP 2025 liu husi halo advertising depois mai aprezenta fali iha konsellu ministru iha fulan hira mai tan katak jogu ba modalidade kompete ne’e nia tipu logo, maskot ho kondisaun kampu mak ne’e.


Tuir lolos Timor-Leste sai uma nain ba jogu CPLP iha tinan 2020, nune’e iha momentu ne’eba fasilidade no kampu sira Timor-Leste prepara hotu ona maibe tanba pandemia COVID-19 la konsege realiza nune’e agora Timor-Leste tenki hadia tan fasilidade no kampu sira hari’i ona iha 2020 ne’e.


Jogu CPLP 2025 iha Timor-Leste ne’e jogu ba atleta sira U-16 no U-20 ba atleta paralimpiku sira no modalidade atleta sira sei kompete mak taekwondo, karate, basket 3×3, voleibol, atletizmu, futebol, para atletizmu, tenis kampu no xadres.


Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )