Joven Poetete Husu Guvernu Foun, Prioritiza Setor Edukasaun, Agrikultura & Ekonomia

Joven Poetete Husu Guvernu Foun, Prioritiza Setor Edukasaun, Agrikultura & Ekonomia

SAPNewsTL, Ermera : Juventude Pedro da Conceção Soares, Partidu politiku ne’ebe mak sei hetan konfiansa husi povu hodi forma governu dasia, atu hadia edukasaun no agrikultura

“Edukasaun maka setór importante ba Nasaun nia desenvolvimento, Laiha edukasaun maka Nasaun sei Labele desenvolve. Tanba ne’e atu garante  edukasaun ne’ebe kualidade ita Timor-Leste, ha’u husu Governo foun tuir mai tenki investe no hadia infraestrutura basika iha eskola hotu hahu husi area remotas, rekrutamento ba professores Sira tenki Mai husi espesialidade edukasaun, Kontinua fo formasaun professor sira iha area oioin, hari’i laboratorio iha eskola”.Dehan Juventude Pedro da Conceção Soares, ba jornalista SAPNewsTL iha Ermera, Suku Poetete(16/05/2023)

Nia hatutan, atu garante sustentabilidade nasaun, governsaun foun husi partidu politiku ne’ebe mak povu sei fo konfiasa tenke hadia no tau fundu ba sektor agrikultura

“Setór Agrikutura hanesan Setór ida ne’ebe importante tebes ba desenvolvimento ekonomia Timor-Leste nian,tamba ekonomia familia mai husi setór agrikutura, atu garante sustentabilidade nasaun nian iha Setór agrikutura, governu tenki tau fundus ba parte hirak hanesan, fo subsidiu ou fundus ba Agrikutor sira ne’ebe iha inisiativa hari’i  grupu oioin hanesan, halo natar,halo modo, hakiak animal,hakiak ikan  no seluk seluk tan” Tenik nia

Nia Rekomenda ba Govenru foun tenki tau preoriedade ba Ekonomia familia no Nasaun nian ho aktividade hanesan kria Kampo de trabalho ba timoroan hotu liliu Jovem sira, governu tenki hasae Folin kafe, tanba Kafé hanesan rikusoin Segundu Timor nian ne’ebe morin iha mundo internasional

Entretantu, tuir obervasaun Jornalista SAP News iha dialogu, kamapnha no komisiu Partidu Polítiku sira durante kampanha eleitoral, Partidu sira mos apresenta programa sira kona-ba setor edukasau, agrikultura, ekonomia, kriasaun empregu, dezenvolvimentu infraestrura inklui setor sira seluk iha  territoriu nasional, wainhira hetan konfiansa husi povu hodi kaer guvernu tuir mai

Jornalista : Jonh Marito

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )