KUSHIN RYU TL Sei Realiza Kampionatu Nasional Dahuluk Ba Atleta Ho Idade 8-17

Imajen Komunikadu Imprensa KUSHIN RYU Karate-Do Timor-Leste kona-ba realizasaun Kampionatu Nasional Karate-Do Ba atleta Junior sira

SAPNewsTL, DILI : KUSHIN RYU Karate-Do Timor-Leste sei realiza kampionatu nasional dahuluk ba atleta junior sira iha Timor-Leste iha loron 18-20 fulan dezembru tinan 2022 ne’ebe prepara atleta junior sira ba kompetisaun internasional iha futuru.

“Kampionatu Nasional ne’e KUSHIN RYU Karate-Do junior ba dahuluk iha Timor-Leste ne’ebe ita sei realiza iha loron 18-20 fulan dezembru 2022 iha Jinaziu Desportu Díli, ami nia objetivu husi kompetisaun ne’e oinsa halo selesaun hodi  prepara junior sira ba kompetisaun rejional no internasional sira”, dehan xefe komisaun organizador Saturnino G. B de Caldas ba jornalista sira liu husi konferensi imprensa  iha Jinaziu desportu Caicoli, Dili kinta (15/12).

Xefe Komisaun  ne’e hatutan, Iha kampionatu ida ne’e hetan partisipasaun husi atleta junior sira mai husi munisipiu Aileu, Ermera, Bobonaro no Covalima hamutuk ho Dili iha dojo lima Sentral, bekora, Manleuana no Bairo Pite, munisipiu sira seluk labele partisipa tanba situsaun la permite ne’ebe sei partisipa ho atleta nain-100 husi tinan 8 to’o 17 ne’ebe kada dojo mai ho atleta nain-20 maibe husi munisipiu sira balun sei menus tanba situsaun la permite karik sira sei mai ho nain sanulu deit.

Nia Informa, kampionatu nasional ne’e la hetan apoiu husi SEJD ho entidade sira seluk maibe orsamentu KUSHIN RYU Karate-Do Timor-Leste nian rasik

“Kampionatu ne’ebe atu realiza la hetan apoiu husi SEJD no entidade balun maibe orsamentu mai husi membru sira KUSHIN RYU Karate-Do Timor-Leste nian rasik tanba durante covid -19 ita nia atividade paradu maibe atleta junior sira treinu nafatin  maibe la espresa sira nia talentu, ami halo kampionatu ida ne’e para bele halo atleta sira satisfaz no iha motivasaun ba sira kompete iha nível federasaun Karate-Do nian no premiu atleta sira sei simu mak medalla no tasa”, tenik Saturnino

Entretantu KUSHIN RYU Karate-Do ne’e modalidade hamutuk ho modalidade rua Shotokan Karate-Do no GOJU RYU hamahan Karate-Do iha Federasaun Karate-do Timor-Leste

Reportajen : Augusto dos Santos

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )