KHUNTO Ukun Problema Sei Laiha, Naimori Promete Hili Jovens Husi Suku Ba Servisu Iha Rai-Liur

KHUNTO Ukun Problema Sei Laiha, Naimori Promete Hili Jovens Husi Suku Ba Servisu Iha Rai-Liur

SAPNewsTL, Dili : Komísiu Públiku Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasionàl Timor Oan (KHUNTO) iha Tasi-Tolu, Presidente Partidu KHUNTO Armanda Berta dos Santos hateten, wainhira manan iha Eleisaun sei hadia Infraestrutura, Bee Moos, Turizmu iha Munisipiu Dili

“Wainhira KHUNTO aumenta kadeira lima sei esforsu makaas hodi bele servi povu ne’e ho diak no dignu, liuliu hadia setor turismu, saude, infraestrutura, bee moos, veteranus sira, ema kbiit no laek sira.”Dehan Presidente KHUNTO Armanda Berta dos Santos iha Tasi-Tolu, sexta (12/05/2023)

Presidente KHUNTO hatutan, Partidu KHUNTO sei Garante dignidade no progressu humanu katak Partidu sei haree no Halo tratamentu ne’ebé hanesan ba sidadaun hotu

“KHUNTO sei esforsu hodi asegura dignidade sidadaun hotu nian, Partidu sei halo tratamentu ne’ebé diak ba povu hotu hotu, maske ita hasoru dejafiu oioin”, Nia hatete

Armanda Hatutan, Timor Leste enfrenta problema malnutrisaun, Kiak, hamblaha, nune’e KHUNTO promete Ita hare mos ita nia rais barak iha mundo internasional inklui mos timor leste ita hare ba mal nutrisaun iha kontinua programa bolsa da mãe ba Jerasaun Foun hodi Finansia inan isin rua Sira kada Fulan $15

“Ita sei haree mos bolsa ida uluk lima dolar maibe oitavu governu konstitusional, ita halo ona lei ida hodi hanaran bolsa da mãe Jerasaun Foun, bolsu da mãe ba inan isin rua hetan osan 15 dolar no labarik moris mai hetan 15 kada fulan, karik nia moris mai mak defisiente nia sei aumenta 30 dolar husi zero to’o seis anos, programa ne’e sei to’o ba 14 munisipiu hotu”. Promete Presidente KHUNTO

Iha fatin hanesan, Konselleiru Maksimu Partidu KHUNTO José dos Santos “Naimori” Haktuir, KHUNTO sei Paz no Estabilidade hodi kria futuru ne’ebé Diak Liu ba joven Sira

“KHUNTO hakarak hadomi malu, Hakmatek, paz no estabilidade, atu proteje ita nia futuru ne’ebe mak moris di’ak liu ba joven Sira, Joven ne’e tenki hakmatek no Moris Diak, tanba KHUNTO ne’ebé lidera husi feto ida, feto Timor Leste, ita nia Presidente KHUNTO iha programa barak, ha’u hateten KHUNTO mak manan iha ne’ebe de’it tinan sanulu ita halo sidade tiha, tanba ita halo sidade ita la ba tun ita orienta ministru sira halo”. Dehan nia

Entretantu, iha Komisiu Polítika ne’e hetan Partisipasaun maksimu husi militantes no Simpatizantes Sira, Observasaun husi Orgaun Eleitoral CNE, PDHJ, no seguransa husi Polísia Nasional Timor Leste (PNTL).

Jornalista : Esmeralda da Silva

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )