KHUNTO Ukun Problema Sei Laiha, Naimori Promete Hili Jovens Husi Suku Ba Servisu Iha Rai-Liur

SAPNewsTL, Dili: Iha Komísiu Públiku Partidu Kmanek Haburas Unidade Nasionàl Timor Oan (KHUNTO) ne’ebé Hala’o iha Tasi-Tolu, Konselleiru Maksimu Partidu KHUNTO José dos Santos Naimori Promete, wainhira Partidu KHUNTO Ukun maka Joven Sira sei sai autor ba desenvolvimentu, Problema Timor Laran sei laiha no liu husi Guvernu bele hili joven sira husi Suku hodi ba servisu iha Irlandia, Australia no Korea do Sul

“Wainhira Partidu KHUNTO mak ukun, problema Timor laran laiha, ita tenki haree ita nia joven sira ne’ebe ba Australia, Irlandia no Korea do Sul, sira mak autor Dezenvolvimentu, se karik KHUNTO Mak Kaer Sekretaria Estadu Formasaun Profissional no Empregu (SEFOPE) iha nonu guvernu, ita sei halo didia’k, nune’e, ita bele hili tuir suku sira ba servisu iha Rai-Liur hanesan Korea do Sul, nune’e sira fila mai sira nia osan bele halo buat ruma iha sira nia suku no aldeia, jovens tenki aten brani no neon nain vota ba KHUNTO”. Tenik Konselleiru Maksimu Partidu KHUNTO José dos Santos Naimori, iha Tasi-Tolu, 12/05/2023

Konselleiru Maksimu Partidu KHUNTO José dos Santos “Naimori” mos promete KHUNTO sei Hametin Hakmatek, Paz no Estabilidade hodi kria futuru ne’ebé Diak Liu ba joven Sira

“KHUNTO hakarak hadomi malu, Hakmatek, paz no estabilidade, atu proteje ita nia futuru ne’ebe mak moris di’ak liu ba joven Sira, Joven ne’e tenki hakmatek no Moris Diak, tanba KHUNTO ne’ebé lidera husi feto ida, feto Timor Leste, ita nia Presidente KHUNTO iha programa barak, ha’u hateten KHUNTO mak manan iha ne’ebe de’it tinan sanulu ita halo sidade tiha, tanba ita halo sidade ita la ba tun ita orienta ministru sira halo”. Dehan nia

Naimori mos husu deskulpa ba Ema hotu ne’ebé karik durante ne’e iha Momentu Kampanha iha Liafuan ruma ne’ebé todan no lá monu ba laran, maibe partidu hotu luta atu liberta povu husi Kiak no Mukit

“Ha’u atu hateten iha ne’e, lori militantes hotu nia naran no estrutura tomak husu deskulpa, karik durante ami nia kampanha ami Ko’alia liafuan ne’ebe todan no la monu ba ita bot sira nian laran, Ha’u Husu Deskulpa ba povu hotu-hotu, ita boot sira fo liberdade ba ami ohin ami mai hamriik iha palku leten, hodi luta ba rai ida ne’e no Povu ne’e nia moris Diak, liberta povu ne’e ho diak no kontribui ba desenvolvimentu Timor Leste”. Hatete José dos Santos Naimori

Entretantu, iha Komisiu Polítika ne’e hetan Partisipasaun maksimu husi militantes no Simpatizantes Sira, hetan Observasaun husi Orgaun Eleitoral CNE, PDHJ, no hetan seguransa husi Polísia Nasional Timor Leste (PNTL).

Jornalista: Ferderita Miranda

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )