Kirsty Gusmão Ho Ekipa Husi Austrália Vizita Sala Leitura Xanana Lesidere

Kirsty Gusmão Ho Ekipa Husi Austrália Vizita Sala Leitura Xanana Lesidere

SAPNewsTL, Dili : Fundadora Sala Leitura Xanana Gusmão Reading Room (SLXGRR), Sra.Kirsty Sword Gusmao vizita sala leitura Xanana Gusmão hamutuk ho membru ekipa nain 9 husi Australia

Iha Intervista, Sr. Kirsty Sword haktuir ema nain-9 husi Australia ne’ebe mai Timor ho Objetivu hodi konhese Nasaun ida ne’e ninia dezafius, Kultura, Historia no rona Historia husi povu Timor-Leste.

“Ami Sempre komesa ho Diretor ekipa mai iha sala leitura hodi kolega sira bele konhese Timor-Leste nia kultura no hatene kona-ba programa sala leitura nian.Sala leitura rasik iha ninian misaun atu fo biban ba joven no labarik sira atu aprende no hadomi Lee no hadomi sira nia kultura rasik”. Tenik Fundadora SLXGRR Kirsty Sword ba Jornalista Sira iha SLXGRR Lecidere, 13/06/2023

Fundadora ne’e hatutan, “sala leitura Fornese oportunidade ba labarik sira no Estudante husi Eskola Primaria no Sekundariu hodi mai partisipa iha atividade Aprendizazen, joven sira mai aprende Lian English nomos involve iha atividade diskusaun kona-ba topiku ne’ebe relavante ba Sira Nia moris lor-loron.Entaun Misaun sala leitura nian mak atu loke labarik no joven sira nia neon, ideas no Material Aprendizazen foun”.

Kirsty orgullu tebes tanba Sala Leitura Xanana Gusmão Reading Room kria Espasu no atividade oioin hodi inspira no forma labarik sira ba futuru

“Nune’e Ha’u Orgullu tebes ho ekipa ba sala leitura ne’ebe kria programa atividade ne’ebe bele fo inspirasaun ba labarik sira hodi hakarak koriozu ka konhese Mundu ne’e aprende atu Lee, tanba ita hare katak ladun iha Kultura Lee iha Timor-Leste, Ida buat ida ne’ebe ita presiza kuda no dezenvolve iha joven no labarik sira nia moris lor-loron”.

Nia subliña “Ami nia misaun atu aprenzenta Timor-Leste nia kultura ba vizitante sira husi rai liur no espera katak sira Komesa atu hadomi Nasaun ida ne’e no hakarak Mai vizita dalabarak,”

Kirsty Informa, “Vizita ida ne’e ba dala lima ona ne’ebe komesa iha tinan 2017, kada ves ami mai Ami buka Fundus ba kauza ka Organizasaun ida.Entaun iha tinan Dahuluk Ami buka Fundus hodi apoiu sala leitura rasik, iha tinan daruak Ami buka Fundus hodi suporta Fundasaun alalo Nia Programa Edukasaun kona-ba kankru susun”.

Iha tinan datoluk, “Ami buka Fundus ba Fokupers hanesan Organizasaun Feto ne’ebe Dahuluk iha Timor-Leste, iha tinan ida ne’e ami buka Fundus ba Fundasaun alalo.Entaun kada tinan troka hodi Ami bele fo apoiu husi kolega sira nia laran di’ak ba Organizasaun ne’ebe halo servisu di’ak ba ita nia Komunidade.Durante tinan lima Ami hetan ona dolar rihun atus ida limanulu, kada Tinan maizumenus rihun tolunulu dolar Australianus nian”. Nia konta

Iha Fatin hanesan, Jestora Sala Leitura, Maria Amaral Guterres, “vizita ida ne’e, ami halo kada tinan, ne’ebe organiza rasik husi Sra. Kristy Gusmão ho nia Ekipa Sempre organiza hodi mai vizita atu hatene kona-ba ita nia kultura no saida de’it mak eziste iha Timor”.

Jestora ne’e hatete, “Objetivu husi vizita ida ne’e maka sira atu mai aprende no haree direita kona-ba ita nia kultura, Tradisaun no buat ne’ebe maka dadaun ita nia Timor Oan sira hala’o liuliu Estudante no labarik sira hala’o sira nia atividade lor-loron nian, ida ne’e hanesan estudu komparasaun Entre Nasaun Timor-Leste no Australia,”Nia subliña.

Enkuantu, Partisipa iha vizitasaun ne’e maka grupu stator rasik husi Australia nomos benefisiaria Estudante ne’ebe durante ne’e aprende kona-ba inglesh

Sala Leitura ne’e kada loron sempre akumuka ema atus ba Atus Mak asesu biblioteka refere hodi Lee, halo trabalhu no aumenta Kunhesimentu

Jornalista: Lidia Amaral

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )