Klube  Assalam No  Choque Sai Kampiaun Iha Divizaun Daruak  LVTL

Assalam FC simu  Piala husi Sekretariu Estadu Juventude no Desportu Abrao Saldanha iha Jinajiu Desportu  Caicoli, Dili tersa (13/12).

SAPNewsTL, DILI : Klube Feto Assalam no Klube Mane Choque sai kampiaun ba divizaun daruak  Liga Voleibol Timor-Leste (LVTL) epoka dahaat 2022 hafoin halakon nia adversariu iha jogu final ne’ebe klube Assalam manan Choque ho skore 3-0 liu husi jogu dala tolu no Choque manan K-LINK ho skore 3-1 liu husi jogu dala haat.

“Ha’u  kontente tebes ami nia klube ohin loron sai kampiaun ba divizaun daruak LVTL epoka dahaat 2022 maibe ha’u sente baibain tanbaa ami nia klube Choque sai kampiaun iha divizaun dahuluk LVTL  dala tolu ka haat ona kontinua ohin ami kampiaun tan”, dehan jogador klube Choque Jefranio Da Silva Neves ba jornalista sira iha fatin kompetisaun Jinajiu Desportu  Caicoli, Dili tersa (13/12).

Jogador ne’e akresenta, preparasaun ba divizaun dahuluk iha tinan oin sira sei halo preparasaun karik iha LVTL ne’ebe hakarak husu ba FVTL esforsu nafatin realiza kompetisaun barak tan para modalidade voleibol labele tun liu tanba  klube voleibol barak paradu ona no nia hakarak prosteta ba federasaun voleibol tanba saida iha tinan 2022 sira nia klube degrada ba divizaun daruak LVTL tanba iha karta ne’ebe klube Choque simu ne’e skorsin ba treinador no jogador sira.

Choque FC Simu Piala husi SEJD

Iha fatin hanesan kapitaun klube Assalam Diana Viana hatete, sira agradese tanba sira bele sai kampiaun no hakat ba divizaun dahuluk epoka tuir mai maski sira nia ekipa foin hari’i ne’ebe suporta husi ema hotu

“Ami agradese tebes tanba ami nia klube sai kampiaun iha divizaun daruak LVTL epoka dahaat 2022 no ami hakat ba divizaun dahuluk iha epoka tuir mai maski ami nia klube ne’e foin hari’i ne’ebe suporta husi membru klube nian hamutuk ho sponsor, familia no Jogador sira iha kampu”, tenik Diana

Diana hatutan,  divizaun dahuluk LVTL iha epoka tuir mai ne’e sira sei muda buat ne’ebe falla iha sira nia klube para halo diak liu tan atu nune’e hakat nafatin ba oin tanba klube sira ne’ebe sira sei hasoru iha divizaun dahuluk epoka tuir mai ne’e klube mesak diak deit maibe sira sei esforsu an nafatin tanba bola ne’e kabuar no hein katak ba ekipa ne’ebe sai kampiaun mos kaer no hametin nafatin juvetude iha desportu.

Entretantu, Ekipa sira ne’ebe sai manan nain iha divizaun daruak LVTL epoka dahaat 2022 husi feto manan nain dahuluk maka klube Assalam simu premiu tasa ida ho orsamentu montante 800 USD, manan daruak Choque hetan premiu orsamentu montante 600 USD, manan nain datoluk husi  klube J. Tomi  simu premiu orsamentu 400 USD no husi mane manan nain dahuluk ka kampiaun maka Klube Choque hetan premiu tasa ida ho orsamentu montante 800 USD, manan nain daruak klube K-LINK hetan premiu orsamentu 600 USD no manan nain datoluk mak klube Bandido Qualidade  hetan orsamentu 400 USD ne’ebe klube husi feto ne’ebe hakat ba divizaun dahuluk LVTL epoka tuir mai maka Assalam ho Choque no klube husi mane maka klube Choque, K-LINK ho Bandido Qualidade.

Reportajen: Augusto dos Santos

 

 

 

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )