Klube Lica-Lica Lemorai Komemora Loron 20 de Maio Ba Dala XX Ho Futebol

Imagem Komisaun Organizadora Jogu Futebol Taxa Lica-Lica Lemorai, Dili, 17 Maiu 2022

Sapnewstl Dili – Klube Lica-Lica Lemorai sei realiza Jogu Futebol hodi komemora 20 de Maiu ba dala XX ho espiritu 2o anos independénsia hametin paz, estabilidade no desenvolvimentu nasionál iha Campu Liva-Lica hahu loron 22 de Maiu durante fulan ida

Tuir Presidente Komisaun Sr. Manuel da Costa Lake hateten, objetivo husi jogu ida ne’e hakarak atu komemora 20 de Maiu ba dala XX inklui liu husi evento ida ne’e Klube Lica-Lica mos hakarak hetan jogador ida ne’ebe diak hodi  haforsa equipa ba iha segundu divizaun nian ba liga  ne’ebe sei mai iha Fulan Agustu

ʺIta iha 32 equipas ne’ebe atu partisipa ba evento ida ne’e, evento ida ne’e mai husi Presidente Klubu Lica-Lica rasik nia mos komunidade husi Suku Motael, Tamba nia haree labarik joven sira depois nia hare atividade desportu  ladun iha movimento ona entaun iha loron boot ida ne’e nia hakarak konvoka ekipa balun para atu bele festeza Loron 20 anos nian liu husi clubu Lica-Lica nia koperasaun ho autoridade lokal sira״. Tenik Presidente Komisaun Manuel da Costa Lake

ʺAmi nia jogu ne’e sistema potafora tanba ita haree ba tempu, ita atu uza sistema seluk labele Tanba tempu naruk liu depois liga mos besik ona entaun Ami uza deit sistema potafora para jogu ne’e iha durasaun fulan ida״. 

Nia hatutan, relasiona ho jogu ne’e sira halo ona proposta ba boot sira maibe to’o adata seidauk responde buat ida, Tanba ne’e klubu rasik no autoridade lokal tuir kbiit ne’ebe sira

ʺPremiu Ami sei hasai iha jogu, no antes  jogu hahu ami sei konvida ami nia ekipa sira atu mai hamutuk ho Presidente iha fatin ne’e atu kolia kona ba premiu ne’e rasik tanba premiu ne’e sei fob a melhor marcador no melhor ekipa״. Nia afirma

Enkuantu, Presidente Komisaun ne’e mos husu ba governu atu bele halo buat ruma iha komunidade nia laran, liliu jogu komunitariu sira hanesan ne’e hodi anima no hametin liu tan amizade no unidade iha sosiedade

Jornalista : Absalão da Costa

Editor : Luis dos Santos Pailofo

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )