Komemora 12 Novembru ! Sobrevivente Husu Jovens Hadomi Estudu

Komemora 12 Novembru ! Sobrevivente Husu Jovens Hadomi Estudu


SAPNewsTL, Dili: Hafoin komemora loron 12 Novembru ba tinan 32 iha semiteriu santa kruz hodi hanoin hikas fali juventude loriku as wain sira nia luta ba ukun rasik an iha loron 12 Novembru 1991, Sobrevivente 12 Novembru 1991 Rogerio C. Da Cruz husu ba joven sira hadomi estudu lori Timor-Leste ba oin.


“Ha’u nu’udar sobrevivente 12 Novembru 1991 hakarak fo mensajen ba povu Timor-Leste liuliu joven sira nakonu ho talentu liu husi grupu oi-oin, hau hakarak fo hanoin ba juventude jerasaun foun sira hadomi estudu lori nasaun ne’e ba oin tanba tempu agora laos grupu ka organizasaun mak fo han ita maibe fila ba idak-idak, prepara an didiak tanba iha futuru imi nia vida sei diak liu tempu juventude pasadu sira”, dehan sobrevivente 12 Novembru 1991 Rogerio C da Cruz ba jornalista sira iha semiteriu santa kruz, Dili domingu 12/11/2023


Rogerio hatutan, daudaun ne’e juventude jerasaun foun sira nia moris diferente tebes ho juventude pasadu sira kria problema barak no governu mos seidauk tau masimu ba joven sira hodi kria kampu traballu maibe bainhira governu hamriik metin ona tau atensaun masimu ba juventude hodi kria kampu traballu hodi hari’i fabrika ida ka rua iha kada munisipiu fiar katak problema juventude liuliu arte marsial sei menus.


Nia informa, tuir nia observasaun durante juventude barak halo problema iha fatin-fatin tanba governu la kria kampu servisu barak, bainhira juventude sira iha atividade barak ba servisu juventude sei deskansa barak hanoin ba servisu deit maibe daudaun ne’e la iha kampu servisu entaun joven sira tuur iha estrada halo buat hotu tuir sira nia hakarak hodi fanu governu.


Iha fatin hanesan, Presidente Komite 12 Novembru Gregorio Saldanha hatete, ema hotu fo agradese ba matebian sira liuliu matebian 12 Novembru 1991 tanba sira fo nia vida agora Timoroan iha vida nu’udar individual no estadu Timor-Leste.


“Ita fo agradese ba matebian sira liuliu matebian 12 Novembru 1991 tanba sira fo nia vida agora ita iha vida nu’udar individual no estadu Timor-Leste”, tenik Gregorio.


Nia mos fo agradese ba sobrevivente sira hotu tanba uluk sira hamutuk halo preparasaun ba protesta asaun pasifiku hasoru Indonesia husi igreja Motael to’o mai semiteriu santa kruz nune’e forsa Indonesia oho juventude loriku as wain barak iha semiteriu santa kruz oin ho laran no balun ba kastigu ho oho iha fatin seluk.

Akontesimentu 12 Novembru 1991 hanesan bee turuk ida provoka laloran baku ba mundu nune’e ohin Timor-Leste livre tanba hetan ona independensia.


Reportajen: Augusto dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )