Komemora Loron Heroi Nasionál ! Augusto : Juventude Presiza Hatene Dignifika Heroi Sira

Komemora Loron Heroi Nasionál ! Augusto : Juventude Presiza Hatene Dignifika Heroi Sira

SAPNewsTL, Lautém : Populasaun sira iha Postu Administrativu Luro komemora loron heroi nasionál ho selebrasaun misa no kari ai-funan iha Jardim dos Herois Luro.

Hafoin selebra misa no kari ai-funan, Administrador Postu Luro Augusto Ramos  Branco hatete jerasaun foun sira presizamente hanoin ba heroi funu nain sira nia luta no dignifika sira tanba husi sira nasaun ne’e sai livre no independente.

“Ita ohin selebra misa no kari aifunan ne’e hodi hanoin ba sira nia mate, sakrifisiu sira ne’ebe halo hodi dignifika sira nia luta ba ukun an, jerasaun foun sira tenki hatene dignifika heroi sira no valoriza sira ne’ebe mate ba nasaun ne’e nia ukun rasik an”. Tenik Administrador postu Luro Augusto Ramos Branco ba SAPNewsTL iha nia knaar fatin, Luro, 31/12/2023.

Augusto Ramos akresenta, selebrasaun ne’e mos hodi hanoin hikas espesia ba Saudozu  Nicolau Lobato ninia mate tanba ohin hanesan loron ne’ebe Presidente Nicolau Lobato Mate iha Mendelo, Manufahi, 31/12/1978.

Iha dalan ba tinan foun 2024, Administrador Postu Luro ne’e mos husu ba Juventude sira hodi hametin no kontribui ba paz, unidade no estabilidade nasaun  nain tanba nasaun agora tenki foku ba dezenvolvimentu ba povu no nasaun.

“Ita selebra ona loron santu natal no aban ita sei tama ba tinan foun, Ha’u husu ba joven sira, atu hamutuk kontribui ba paz no estabilidade tanba dezenvolvimentu atu la’o presiza damen no unidade husi joven sira”. Augusto Ramos sublinha

Liga ba mandatu ne’ebe sei remata iha tempu badak, Atual administrador ne’e hateten se deit mak sai lider iha postu importante kontribui dezenvolvimentu ne’ebe la’o tanba Luro ne’e la seluk no let, Luro oan hotu presiza hamutuk hodi lori postu ba oin.

Jornalista : Etelvina dos  Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )