Kompanha Tolu Sei Inkorpora Timor Oan 91 Ba Empregu Iha Australia

Imajen Traballador Timor Oan ba Australia, Hafoin asina deklarasaun ho Guvernu no Familia iha Salaun DNEE Bekora, 23/11/2022. Foto : Jonh Marito

SAPNewsTL-Dili : Sekretária Estadu Formasaun Profisionál no Empregu liu-husi Diresaun Nasionál Empregu Exteriór Kuarta-Feria orseik iha salaun DNEE Bekora realiza serimónia despedida no asina deklarasaun, kona-ba joven Timor-oan na’in sia-nulu-resin-ida (91) ne’ebé sei ba servisu iha Australia tina ne’e.

Tuir Diretór Diresaun Nasionál Empregu Exteriór Filomeno Soares, hateten serimónia despedida no asina deklarasaun hanesan konkordansia ida ne’ebé halo husi família traballadór katak aseita ita nia oan, fen, ka la’en atu ba servisu iha Australia la’os governu maka obriga, nune’e mosu problema ruma parte rua iha hotu responsabilidade hodi rezolve.

“Serimónia despedida no asina deklarasaun hanesan konkordansia ida ne’ebé halo husi família traballadór katak aseita ita nia oan, fen, ka la’en atu ba servisu iha Australia la’os governu maka obriga”.  Dehan Diretor Filomeno Soares iha Salaun DNEE Bekora,23/11/22

Imajen Traballador Asina Deklarsaun ho Diretor DNEE Filomeno Soares

Nia hatutan, prorgama haruka traballadór ba servsisu iha rai-liur, atu bele halo kontenti família, la’os atu halo família fahe malu, tanbá ne’e husu ba traballadór sira ba servisu kontaktu nafatin hó família, no família sira iha Timor labele halo problema hodi prezudika sira nia servisu tanbá iha Australia sira hasoru servisu ne’ebé todan tebes.

Diretór ne’e mós apela ba traballadór sira katak ba servisu atu bele hetan esperensia foun no manan ema nia osan, tanbá ne’e husu atu labele hala’i ses husi sistema, hatudu komportamentu ne’ebé di’ak, servisu rai osan hodi nune’e fila mai bele hadi’a ekonomía família no hasa’e kresimentu ekonomía nasaun.

Enkuantu, traballadór timor-oan na’in sia-nulu-resin-ida (91) ne’e kompostu husi mane ema na’in lina-nulu-resin-lima (55) no feto ema na’in tolu-nulu-resin-neen (36) ne’ebé sei ba servisu iha kompaña Mossmont Nurseries 14, Burlington Berries ema na’in 52 no kompaña Hillwood Berries ema na’in 25.

Journalista: Jonh Marito

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (0 )