Konsellu Imprensa Presta Omenagem Ba Maktoban Aquelina Mangalhães

Konsellu Imprensa Presta Omenagem Ba Maktoban Aquelina Mangalhães

SAPNewsTL, Ermera : Hafoin rona novidade tristeza katak Jornalista Mídia Juvenil SAPNewsTL, Aquelina Mangalhães hakotu iis iha nia rai moris fatin Letefoho, Konsellu Imprensa Timor-Leste (CI-TL) to’o iha Suku Eraulo, Postu Administrativu Letefoho Munisipiu Ermera hodi Presta Omenagem ikus ba Matebean Aquelina Mangalhães ne’ebe hakotuk iis iha loron 25 Fulan Dezembru 2023

Hafoin hakoi maktoban jornalista Aquelina Mangalhães iha nia deskansa fatin ikus nian, iha ne’ebe akompanha mos husi Representante Konsellu Imprensa de Timor-Leste hanutuk ho familia Matebean.

Diretor Mídia SAPNewsTL fo agradese ba Konsellu Imprensa (KI) tanba bele rekunhese Aquelina Mangalhães nu’udar jornalista ida iha Timor Leste, liliu bele hiit an to’o rai Letefoho Munispiu Ermera hodi presta omenagem no halot ba nia fatin deskansa ikus.

“Lori familia boot Mídia Juvenil SAPNewsTL agradese ba Konsellu Imprensa de Timor Leste tanba bele rekunhese Aquelina Mangalhães hanesan Jornalista ida iha Timor-Leste ne’ebe ita hotu sente lakon nia (Aquelina Mangalhães), la’os deit ami Familia SAPNews mak hamutuk ho familia lakon nia maibe konsellu Imprensa mos sente lakon nia inklui TLPU no AJTL”. Tenik Diretor Mídia SAPNewsTL Sergio Alves da Costa iha nia Mensagem hafoin hakoi Aquelina Mangalhães iha Letefoho, 27/12/2023

Diretor Mídia Juvenil ne’e konsidera Aquelina Mangalhães hanesan feto ne’ebe brani, badinas, haraik an no simplesidade tebes lou husi nia dedikasaun no sakrifisiu sira iha mundu jornalismu.

“Maktoban ne’e feto ida ne’ebe brani no badinas, simple no haraik an teb-tebes iha mundi jornalismu, Ami sura la bele ninia kontribuisaun hotu no ami nafatin konta nia no hakerek iha ami fuan kona ba ninia istoria. Aquelina la mate, apenas muda deit ba mundu seluk, maibe ninia ispíritu luta nafatin ho ami, Aquelina ba ona, maibe nia rai no husik hela média ne’e ba ami, ami kompromete sei kontinua obra ne’e iha mundu ne’e”. Sergio Alves da Costa sublinha

Aquelina Mangalhaes moris iha loron, 30 Fulan Setembru 1999, husi Aman Adelino Maia no inan Manuela Conceição Mangalhaes, Matebean nu’udar oan dahaat husi maun no bin alin nain 7 husi uma lisan Naomou Mougenu, Postu Letefoho Munisipiu Ermera.

Hafoin finaliza nia estudu iha banku sekundaria, matebean kontinua tuir kursu Jornalizmu iha Grace For Development (GFD) iha tinan 2021 no estajiu prifisional jornalismu iha Liberdade Comoro durante fulan 3 , Hafoin remata kursu Jornalizmu no estajiu profisional Matebean hamutuk ho nia maluk sira estudante universitariu, kursu profiisional jornalismu no finalista sekundaria sira hari’i no funda Media Juvenil Sa’ani assamana prazer news timor-leste (SAPNEWSTL) iha loron 26 Fulan Fevereiru tinan 2022.

Hafoin hari’i Midia Sapnewstl iha tinan 2022, Aquelina Mangalhães simu responsabilidade husi membru sira hodi sai xefe departamentu informasaun to’o ohin loron, nia hakotu iiis iha nia rain moris fatin Postu Administrativu Letefoho Munisipiu Ermera iha loron 25 Fulan Dezembru 2023 tanba sofre moras.

Maktoban Jornalista Aquelina Mangalhães ninia kontribuisaun ba SAP News nian boot tebes, sura labele, kontribuisaun ne’ebe klean no nunka atu haluha, tanba mídia ne’ebe hari’i husi juventude no estudante universitãriu, laiha rekursu finanseira maibe ho deit ninia vontade no esperansa la’o hamutuk nafatin iha terus no susar nia laran to’o minutu ikus maromak mak bolu.

Maktoban Aquelina Mangalhães hanesan protagonista ida ba Midia SAP News TL, Aquelina Mangalhães ninia kontribuisaun ne’e boot teb-tebes ba Mídia Akadémika, Media Juvenil no media estudantil ida ne’e, ninia dedikasaun no kontribuisaun hotu la bele sura, no nunka atu haluha, Mídia ida hari’i laiha osan no hasoru situasaun difisil tebes, maibe Aquelina hamrik firme no servisu to’o minutu ikus maromak mak bolu nia.

La to’o deit iha ne’e, matebean mos membru ativu husi Timor Leste Press Union (TLPU), iha ne’ebe sempre partisipa iha formasaun oioin ne’ebe liga ba mundu jornalismu, direitus humanus no edukasaun sidadania ba sosiedade

Matebean Aquelinha Mangalhaes forma familia ka forma uma kain ho nia parseiru Leonito de Deus Maia husi uma lisan Leobessi Berdato, iha ne’ebe seidauk kous oan to’o ohin loron Matebean Aquelinha Mangalhaes husik Nia laen ho familia sira iha loron 25 Dezembru 2023.

Jornalista : Conzita Mota
Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )