Tinan Foun ! Pe. Tiago Husu Sarani Hakat Ho Laran Kmaus & Haraik An

Tinan Foun ! Pe. Tiago Husu Sarani Hakat Ho Laran Kmaus & Haraik An

SAPNewsTL, Lautém : Iha ambitu selebrasaun taka tinan 2023 no simu tinan foun 2024, Pe.  Tiago Soares Sarmento hateten ohin tempu hodi fo agradese ba tinan tuan 2023 no simu hamutuk tinan foun ho ain-los.

Padre Paroku Nossa Ranha dos Apostolus De Luro, Tiago Soares Sarmento husu ema hotu fo agradese ba maromak ba grasa tomak ne’ebe maromak haraik ba familia ida-idak durante tinan 2023

“Agradese ba grasa tomak ne’ebe maromak haraik ba ita, ksolok no triste ne’ebe fo, kbiit no kolen ne’ebe iha, buat ida agradese ne’e importante tebes ba sarani ida-idak ba iis moris no buat hotu ne’ebe Maromak haraik  durante tinan 2023”. Tenik Padre Tiago Soares Sarmento liu husi niaomilia iha Kapela Nossa Senhora Auxiliadora Odofuro Luro, 31/12/2023

Padre Tiago hatutan, Loron sagrada familia ne’e fo mos fanun ba familia sira hotu atu hatudu laran knaus ba malu, laran diak ba malu, pasiensia ba malu, no hakraik an ba malu.

“Ohin familia sagrada familia de nazaré, familia sira presiza fo damen ba malu, laran kmaus ba malu, laran diak, pasiensia no perdua malu hodi hakat ba tinan foun ho ain-los katak la’o ho ispíritu domin,  paz, no estabilidade”. Pe. Tiago sublinha

Liga ba festa sagrada familia, Padre Selebrante ne’e husu oan sira hatene respeitu no hadomi aman inan sira no inan aman sira tenki sai mdelu ba oan sira

“Ho festa sagrada familia ne’e, fo hanoin mai ita hotu atu oan sira hatene rona no respeitu inan aman sira, inan aman sira mos tenki sai modelu no espellu ba oan sira iha famlia no sosiedade”. Nia hateten

Padre paroku ne’e mos husu ema hotu atu kuda domin, amizade, fraternidade, paz no estabilidade hahu husi familia to’o nasional tanba sosiedade ne’e presiza buras ho damen no dezenvolvimentu ba ema hotu.

Jornalista  : Etelvina dos Santos

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )