Kore Povu Husi Kiak No Mukit, PLP Sei Reduz Folin Sasan Ne’ebe Sa’e

Imajem : Militantes Partidu Libertasaun Popular

SAPNewsTL, Dili: iha intrevista Vise Xefe Ekipa Susesu Partidu Libertasaun Popular (PLP) ba Eleisaun Parlamentar 2023 João Soares Pequina hateten PLP mak partidu povu nian partidu ne’ebe reflete povu nia anspirasaun, nune’e iha vizaun bo’ot hodi liberta povu no liberta rai ida ne’e

Iha intrevista Vise Xefe Ekipa Susesu PLP ba Eleisaun Parlamentar 2023 João Soares Pequina hateten partidu hotu-hotu ho misaun no vizaun ketak-ketak maibé partidu PLP nia vizaun mak haree ba do’ok no projeksaun ba do’ok kona-ba libertasaun povu no libertasaun patria nune’e programa PLP nafatin mantein ho programa ne’ebé mak halo ona.

“PLP nia programa hot-hotu ne’ebe ita halo mak atu mantein fila fali programa ne’ebé mak ita halo tiha ona, ita hotu hatene katak iha tinan-tinan lider sira hotu ukun, iha tinan 20 ba kotuk la hasoru dezafiu bo’ot hanesan ami nia Prezidente PLP hasoru, partidu hotu-hotu ukun ho hakmatek maibé PLP ukun hasoru dezafiu barak iha krize finanseiru global presu mina folin sa’e maka’as iha Timor Leste no sai limitisaun ba povu sira”. Tuir Vise Xefe Ekipa Susesu PLP ba Eleisaun Parlamentar 2023 João Soares Pequina ba SAPNewsTL, 28/03/2023.

João hatutan PLP mos hakarak halo programa ida ne’ebe halo povu sira kontente no bele asesu ba finanseiriu, estrada no be’e moos ba povu sira iha rai ida ne’e.

“PLP mos sei atinji no planeia programa tinan lima mai hodi haree liu ba povu nia nesisidade no ekonomia iha Timor laran no programa ne’ebe ita atu asegura iha rai n’ee mak saude, estrada no bee moos hodi fornese ba populasaun no nesesidade hanesan uma”. Dehan nia

Imajem Talk Show Vise Xefe Ekipa Susesu PLP ba Eleisaun Parlamentar 2023 João Soares Pequina iha Kolmera Dili, 28/03/2023.

Vise Xefe Ekipa susesu ne’e akresenta partidu libertasaun popular hakarak investe iha setor ekonomia hodi haree ba povu sira tanba sira mos iha direitu hanesan ho sira seluk

“Tanba ita haree agora ne’e sasan sira presu komesa sa’e maka’as iha rai laran, PLP hakarak atu halo programa ida ne’e hodi hamenus sasan presu sa’e iha Timor Leste, programa PLP nian ne’e investe liu ekonomia ba povu sira ne’ebe mak agora sei iha mukit no ki’ak nia laran hodi tau matan ba sira atu nune’e sira mos iha direitu ekonomia ne’ebe mak hanesan ho sira seluk iha rai ida ne’e”. Nia fundamenta

Nia salienta tan, PLP la’os de’it haree seitor ida maibe haree seitores ne’ebe mak integradu tanba ne’e karik povu fo fiar ba PLP hodi kaer ukun mak sei hasa’e subsidiu ba idozu sira, apoiu familia vulneravel sira no subsidiu ba ema ho defisiensia

“Karik povu fo fiar mai PLP sei kaer ukun iha tinan ida ne’e mak PLP sei hasa’e subsidiu ba idozu sira, bolsa da mae, subsidiu ba ema ho defisensia no iha pakote ne’ebe mak hodi ita ba apoiu familia vulneravel sira, PLP mos iha programa sira seluk hanesan saúde, edukasaun no agricultura ba povu no sidadaun sira iha Timor”. Nia sublina

Jornalista: Ferderita Miranda

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )