Korea  Sul No TL Selebra Aniversáriu Relasaun Bilateral  Ba Tinan 20

Imajen Diskursu Embaixador Korea Sul Kim Jeong, iha Kampung Alor, Dili kuarta (10/11).

(SAP News TL), DILI- Nasaun Korea Sul liu husi Embaixada Korea Sul  realiza “Korea Culture Night” ho povu Timor-Leste hodi selebra Aniversáriu relasaun bilateral ba tinan 20 atu hametin liu tan lasu amizade entre nasaun rua ne’e.

“Aprezesatasaun “Korea Culture Night” ida ne’e ami halo hodi selebra tinan 20 aniversariu relasaun bilateral, ami agradese ba parte ne’ebe durante ne’e servisu hamutuk ho ami, ohin aprezesatasaun ne’e bele realiza tanba ami servisu hamutuk ho Ministeriu Turizmu  Komersiu Industria (MTKI), PNTL no autoridade Munisipiu Dili”, dehan Embaixador Korea Sul Kim Jeong-ho ba jornalista sira iha fatin komemorasaun  Kampung Alor, Dili kuarta (10/11).

Embaixador akresenta, aprezesatasaun kultura Korea ne’e sira hakarak introdus ba komunidade baibain sira iha Timor-Leste no ba futuru sira hakarak halo eventu sira hanesan ne’e, nune’e kolabora kultura Korea ho Timor-Leste atu kesi relasaun povu ba povu metin liu tan liu husi diplomasia kultura.

Iha fatin hanesan Diretor Jeral MTKI Zelino Soares hatete, eventu ne’e komemora relasaun bilateral entre nasaun Korea Sul ho Timor-Leste ba tinan 20

“Eventu ida ne’e ita komemora relasaun bilateral entre nasaun Korea Sul ho Timor-Leste ba tinan 20 no  eventu ne’e realiza tanba embaixada Korea servisu hamutuk ho MTKI, autoridade munisipiu Dili, PNTL no komunidade suku kampung Alor”, tenik Zelino

Imajen Diretor Jeral MTKI Zelino Soares

Zelino agradese ba governu ne’ebe bele apoiu ona povu Timor-Leste iha setor oi-oin dezde restaurasaun independensia to’o agora no kontinua ba futuru, apoiu ne’ebe governu Korea fo ona mak fo bolsu estudu ba Timoroan sira, saude, kapasitasaun rekursu umanu, interkambiu kultura liu husi KOICA, haruka Timoroan sira ba servisu ne’ebe ajuda tebes vida ekonomia familia no reseita estadu nian no governu Timor-Leste hatudu tebes papel valiozu, iha area desportivu hanesan hala’o atividade Taekwondo no futebol ne’ebe la’o durante ne’e

Iha Sorin Seluk prezidente autoridade munisipiu Dili Guilhermina Saldanha dehan, eventu ne’e importante tebes atu hametin relasaun povu Timor-Leste ho Korea ne’ebe nasun korea apoiu buat barak ona mai Timor-Leste durante tinan 20.

“Eventu ida ne’e importante tebes atu hametin relasaun entre povu Korea ho Timor-Leste, ita hakarak agradese ba governu no povu  Korea durante tinan 20 apoiu ona buat barak mai Timor-Leste ne’ebe hein katak Timoroan sira ne’ebe agora daudaun iha Korea ba eskola no servisu bele dezenvolve ita nia nasaun ne’e iha futuru”, Guilhermina hateten

Presidente Autoriedade Munisipiu Dili Guilhermina Saldanha

Enkuantu atividade Korea Culture Night ida ne’e aprezenta kultura Korea Sul nian hanesan demostrasaun Taekwondo, kunese ai-han  Korea nian no halo konsertu ne’ebe partisipa husi artista Korea no Timor-Leste.

Reportajen: Augusto dos Santos

 

 

Share This

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus (2 )